Forbrugerrådet Tænks årsberetning 2023
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2023

Foto: Getty Images

Få indblik i hvor vi blandt andet har lagt vores kræfter - og hvordan det på en række området blev mere trygt at være forbruger i 2023.

Sejre for forbrugerne i 2023

Hver dag arbejder Forbrugerrådet Tænk for gode forhold for forbrugeren. Se, hvilke forbedringer vi var med til at skabe i 2023.

Her er nogle af årets sejre

 • Acontosystemet er et levn fra gamle dage, hvor elforbruget kun blev aflæst enkelte gange om året. I dag har alle digital fjernaflæsning, hvilket gør det muligt at fakturere forbrugerne for den strøm, de rent faktisk bruger, i stedet for det forventede forbrug.

  Derfor var et opgør med acontosystemet et af 20 forslag i et energiudspil, som Forbrugerrådet Tænk stod bag i foråret.

  To af landets største elselskaber, Norlys og Andel Energi, har i løbet af året bevæget sig væk fra acontosystemet. Hos Norlys fik de 600.000 kunder mulighed for at vælge månedsvis afregning for deres reelle forbrug i stedet for aconto. Hos Andel Energi går de skridtet videre og flytter aktivt deres mere end 1.000.000 kunder til månedsvis afregning for faktisk forbrug.

 • Danmarks Radio beskrev i foråret, at mennesker med højt BMI blev afvist, når de ønskede at tegne bestemte forsikringer på det private marked, udelukkende på grund af BMI-tallet. Det vakte kritik fra både læger med specialviden om overvægt og Forbrugerrådet Tænk, der kritiserede tilgangen fra forsikringsselskaberne. Efter kritikken ændrede forsikringsselskaberne praksis, og fremover vurderes sagerne individuelt.

 • Gennem flere år har især pensionister mistet store summer til digital svindel, der typisk foregår på den måde, at en svindler ringer og udgiver sig for at være fra autoriteter som banken eller politiet. Svindleren får derefter offeret til at overføre pengene – angiveligt så de er i sikkerhed. Men pengene ender hos svindlerne.

  Forbrugerrådet Tænk har længe efterlyst initiativer, der kunne bremse eller begrænse skaderne af denne type svindel. 

  I november 2023 præsenterede regeringen sammen med Finans Danmark, Forbrugerrådet Tænk, Teleindustrien og Ældre Sagen fire initiativer mod digital svindel. Ét af dem er, at bankerne sænker grænsen for straksoverførsel, så det som udgangspunkt bliver 50.000 kroner per dag. I dag er det op til en halv million kroner.

 • De irske datatilsynsmyndigheder idømte i efteråret det sociale medie TikTok en bøde på 345 millioner euro, svarende til knap 3,6 milliarder kroner.

  Det er en række brud på GDPR-lovgivningen, der er baggrund for bøden. Gennem Forbrugerrådet Tænks samarbejde med andre europæiske forbrugerorganisationer, BEUC, var vi i 2021 med til at gøre myndighederne opmærksomme på fire problemer med TikTok.

  To af punkterne overlapper med de problemer, mediet nu er blevet idømt en bøde for.

 • Igennem flere år har Forbrugerrådet Tænk været opmærksomme på elselskaber, der benytter sig af meget aggressiv markedsføring, for eksempel over telefonen.

  Derfor var vi i Forbrugerrådet Tænk glade, da der i maj blev vedtaget et lovforslag om at give mulighed for at idømme fængselsstraf i tilfælde af særligt grove, systematiske overtrædelser af markedsføringsloven. Det kan forhåbentlig både have en præventiv effekt og sørge for, at der er mærkbare konsekvenser, hvis elselskaber bruger aggressiv markedsføring, der vildleder forbrugerne.

 • I efteråret 2023 blev et nyt direktiv fra EU endeligt vedtaget. Direktivet sætter konkrete grænser for miljømarkedsføring, som forhåbentlig kommer til at fungere som værn mod greenwashing. For eksempel bliver påstande om CO2-neutralitet forbudt.

  Direktivet vil forhåbentlig gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue, hvilke produkter der rent faktisk er bedre end resten, når det kommer til klima og miljø.

 • Forbrugerrådet Tænk har gennem de seneste par år samarbejdet med organisationen Forsikring og Pension (F&P) om at få nedbragt mængden af små hvilende pensioner, der ikke længere bliver indbetalt til. Analyser har vist, at mange danskerne har mere end to pensionsordninger, som de betaler gebyrer for. Det betyder, at de ender med at betale unødvendigt meget i gebyrer.

  I løbet af 2023 har F&P opdateret pensionsinfo.dk, så det er blevet nemmere at samle sine pensioner online. Selskaberne fik med opdateringen også nemmere ved at rådgive kunderne om sammenlægning af pensioner.

  Forbrugerrådet Tænk og F&P har sammen presset på for en lovændring, der betyder, at du kan beholde din laveste pensionsalder, hvis du skifter pensionsordningen indenfor samme institut i forbindelse med en sammenlægning af pensioner.

  Ændringerne betyder, at forbrugerne har kunnet samle pensioner for et større milliardbeløb, uden at miste deres forsikringer eller rettigheder.

 

Disse dagsordner fokuserede vi på i 2023

2023 var tredje år i den nuværende strategi Et trygt og bæredygtigt forbrug, som sætter retningen for vores arbejde for danske forbrugere og vores medlemmer frem til 2025.

Forbrugerrådet Tænks vision er et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg – vores mission er at styrke forbrugernes handlekraft. Med udgangspunkt i vores strategi har vi haft en lang række fokusområder i vores arbejde, blandt andre disse tre:

Forbrugernes forslag til et trygt energimarked

Energi- og inflationskrisen i 2022 fik mange forbrugere til at interessere sig for deres elpris, men det skulle vise sig at være mere end almindeligt svært for forbrugerne at finde rundt i. Både Forbrugerrådet Tænk, Ankenævnet på Energiområdet, medier og organisationer fik talrige henvendelser og klager over uigennemskuelige priser, manglende udbetaling af tilgodehavender, tårnhøje acontoregninger, vildledende markedsføring og manglende kundeservice. Forbrugerrådet Tænks første test af elselskaber i foråret 2023 afslørede samtidig store prisforskelle på elaftaler, manglende prisoplysninger og i det hele taget et meget uigennemsigtigt marked. Det blev tydeligt, at energiområdet ikke fungerede, som det skal, set fra forbrugernes perspektiv.

Derfor lancerede vi i 2023 et energiudspil med 20 konkrete forslag, der blandt andet skal give mere gennemskuelige elpriser, skærpe straffe for vildledning og stille strengere krav til dem, der vil oprette et elselskab. De 20 forslag blev til på baggrund af input fra flere hundrede forbrugere, der oplevede udfordringer med at gennemskue og agere på energimarkedet. Målet med udspillet var at skabe rammerne for en energisektor, som forbrugerne forstår og stoler på. Siden offentliggørelsen af vores politiske udspil er flere store elselskaber gået bort fra acontobetalinger, endnu flere skilter i dag tydeligt med deres priser, og da vi igen testede elselskaber i slutningen af året, var det tydeligt, at der var sket visse forbedringer for forbrugerne på området.

Mennesker i solskin

Forbrugernes 20 forslag til et trygt energimarked

Find hele vores energiudspil her. Vores forslag kan ses i sammenhæng med Forbrugerrådet Tænks klimakatalog fra 2022, der bl.a. indeholder Forbrugerrådet Tænks syn på grønne afgifter, energirenovering og nye energikilder.

Læs mere her

Generativ kunstig intelligens på dagsordenen

Nye teknologiske værktøjer med generativ kunstig intelligens (AI) som motoren, rulles lige nu ud i et højt tempo. Det udfolder nye spændende digitale muligheder for den enkelte forbruger og for samfundet generelt. Samtidig giver det digitale svindlere nye værktøjer til at lave troværdige og svært gennemskuelige svindelforsøg - og gøre det i markant større skala end tidligere. Derfor var AI også i fokus i Forbrugerrådet Tænk i 2023, hvor vi i samarbejde med TrygFonden nedsatte en ekspertarbejdsgruppe, som i efteråret kom med en række anbefalinger til, hvordan vi som samfund bedst forebygger AI-baseret digital svindel. Projektet, som fortsætter ind i 2024, er en udløber af samarbejdet mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden om bl.a. appen Mit digitale selvforsvar, der hjælper brugere med at undgå og håndtere digital svindel.

AI var også i fokus i det norske Forbrukerrådets rapport om AI, som dokumenterede de mange udfordringer, som generativ kunstig intelligens er med til at skabe for forbrugernes rettigheder og sikkerhed. I Forbrugerrådet Tænk bakker vi – sammen med en lang række andre europæiske forbrugerorganisationer – op om rapporten – også som udgangspunkt for diskussioner om fremtidens regulering af kunstig intelligens set fra et forbrugerperspektiv. Derfor inviterede vi i efteråret 2023 fagdirektør i Forbrukerrådet og hovedforfatter på AI-rapporten, Finn Myrstad, til at præsentere rapportens hovedkonklusioner først ved et arrangement hos Forbrugerrådet Tænk for en bred kreds af interessenter og efterfølgende for Folketingets Digitaliseringsudvalg.

Det norske forbrugerråds rapport om generativ AI

Læs rapporten om AI i et forbrugerperspektiv

Det norske forbrugerråds rapport, der afdækker de største risici for forbrugerne ved generativ AI, bl.a. hvad angår sikkerhed og privatliv, men det påvises også, hvordan systemerne kan medføre en stigning i vildledning, manipulation, bedrageri samt mis- og desinformation.

Læs rapporten her

Indbringende år for bankerne – dyrt for forbrugerne

2023 blev et indbringende år for bankerne, som nød godt af en rentemarginal, der nåede det højeste niveau i knap 20 år. Til gengæld kostede det forbrugerne dyrt. Faktisk viste beregninger fra Forbrugerrådet Tænk, at det kostede de danske forbrugere hele 13,7 milliarder kroner. Ifølge beregningerne har bankerne øget renterne på udlån 1,2 procentpoint mere end renterne på indlån sammenlignet med situationen fra 2020 til 2022, og den stigende rentemarginal har altså udløst en milliardregning til danskerne. Som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har peget på, så fungerer konkurrencen ikke optimalt mellem bankerne, og det betyder, at bankerne ikke bliver presset til at konkurrere på prisen og udvikle nye attraktive tilbud til kunderne. At bankpriser samtidig er notorisk uigennemskuelige, gør det ikke nemmere for forbrugerne at navigere.

Derfor formulerede vi i Forbrugerrådet Tænk fire initiativer, som skal styrke konkurrencen på bankmarkedet og bidrage til at give forbrugerne mere rimelige renter på deres indlån. Samtidig udarbejdede vi en skabelon, som forbrugerne kunne gøre brug af, når de ønskede at kontakte deres bank for at forhandle en bedre rente på deres opsparing. Næsten 1.000 forbrugere gjorde brug af skabelonen, og fik på den måde indledt en dialog med deres bank om forrentningen af deres opsparing.

0 procent og 4 procent skrevet på mørk baggrund

En højere rente til forbrugerne

Vi udarbejdede en skabelon, som forbrugerne kunne tage udgangspunkt i, når de ønskede at kontakte deres bank med henblik på at få en højere rente på deres opsparing. Næsten 1.000 forbruger bad på den måde deres bank om en højere rente på deres indestående.

Se skabelonen her

Test og analyser i 2023

En vigtig del af Forbrugerrådet Tænks arbejde er vores uvildige test, undersøgelser og analyser.

Vores test er primært sammenlignende produkttest samt finansielle servicetest, men vi udarbejder også oversigter over indhold i produkter, guides og undersøgelser samt førstehåndsindtryk af nye populære produkter på markedet.

Mere fokus på bæredygtighed

Vi arbejder også med at inddrage relevante aspekter af bæredygtighed i vores test og har fx kigget på om produkter kan repareres og tilgængelighed af reservedele, livscyklusscreeninger for produkters miljøbelastning og energiforbrug samt produkters holdbarhed hos vores brugerpanel.

Desuden tester vi gerne produktkategorier, der kan understøtte et bæredygtigt forbrug fx smarte termostater, plantebaserede fødevarer, elcykler, elselskaber, produkter uden problematiske kemikalier som fx PFAS.

69% af vores medlemmer angiver, at Forbrugerrådet Tænk gør det lettere for dem at træffe et bæredygtigt valg.
Som årsag nævnes især test, men også vores artikler, Kemiluppen og vores nyhedsmail.
-

'embed_test-analyse_2023'

Stabilt medlemstal trods øget kontingent

2023 var et år præget af inflation og stigende priser generelt. Det gjorde sig også gældende hos Forbrugerrådet Tænk, hvor vi måtte hæve medlemskontingentet fra 648 kr. til 695 kr. for et års medlemskab. Vi har dog kunnet glæde os over, at medlemstallet alligevel har holdt sig stabilt omkring de 89-90.000 medlemmer. Samtidig har vi kunnet se en stigende omsætning i vores webshop, hvilket bl.a. skyldes, at nye medlemmer i højere grad vælger enten 6 eller 12 måneders medlemskab end tidligere. Tak for det.

embed_medlemstal

Flere følger med

Også på kommunikationsfronten har 2023 været et fornuftigt år. Vi har haft et støt stigende antal følgere på både Facebook og Instagram, hvor vores følgerskare er steget til hhv. 58.264 og 64.963. Samme tendens har vi set på vores nyhedsbreve til både medlemmer og ikke-medlemmer – dog i mindre omfang end på de sociale medier. Sammenlagt sender vi to ugentlige nyhedsbreve ud til mere end 90.000 modtagere – og særligt vores medlemmer er vilde med at klikke sig videre til særligt vores tests. I det hele taget har vi dejligt mange gæster på vores hjemmeside, og antallet af sessioner har i 2023 overgået alle forventninger med et gennemsnitligt tal på mere end 610.000 om måneden

Det gør vores medlemmer brug af

Aktive medlemmer er som regel tilfredse medlemmer, og derfor lægger vi stor energi i løbende få vores medlemmer til at gøre brug af medlemstilbuddene. Vores tests af alt fra solcreme og støvsugere til forsikringer er uden sammenligning det vigtigste for vores medlemmer. Årets absolutte topscorer var test af airfryers skarpt forfulgt af test af elselskaber og en evig klassiker i form af vaskemaskiner. 

I rådgivningen har vi hjulpet ca. 9.400 medlemmer inden for især hus/have og abonnementer/aftaler, og mere end 4.000 har benyttet sig af vores online rådgivning. Over 9.000 tilmeldte sig vores syv webinarer som bl.a. gjorde medlemmerne klogere på PFAS, elpriser og boligøkonomi.

Årsberetninger fra initiativer under Forbrugerrådet Tænk

Hvert år arbejder vi, takket være støtte fra private fonde og offentlige midler, med en række projekter inden for forskellige områder, som har det til fælles, at de skaber ny viden, der er relevant for forbrugerne og som kan give forbrugerne handlekraft. 

Her finder du årsberetninger fra alle projekterne.

Årsberetninger

 • Det digitale område har i 2023 omfattet tre projekter: Genvej – til dit barns digitale livEn tryg digital hverdag samt Forprojekt: Kunstig Intelligens er her. På forskellig vis skal projekterne bidrag et til at forbrugerne trygt, sikkert og reflekteret udnytter de muligheder som digitaliseringen tilbyde.

  Find årsberetningen for 2023 her.

 • Forbrugerrådet Tænk har ”et forbrug i balance” som strategisk målsætning. En del af denne indsats er at reducere antallet af forbrugere med gældsproblemer og øge forbrugernes økonomiske tryghed og trivsel. Denne indsats omfatter flere sammenhængende projekter.

  Find årsberetningen for 2023 her.

 • En velfungerende kollektiv transport er afgørende for sammenhængskraften i vores land og spiller en vigtig rolle i forhold til den grønne omstilling. Passagerpulsen, som i næsten ti år været passagerernes uvildige og uafhængige stemme i den kollektive transport, er stoppet med udgangen af 2023.

  Find årsberetningen for 2023 her.

 • 2023 var det andet år i den nuværende fireårige bevilling fra den brede politiske aftale Kemiindsatsen 2022-25.

  Formålet for Forbrugerrådet Tænk Kemi er at give forbrugerne mulighed for let at vælge produkter uden uønsket kemi og at bidrage til bedre regulering af kemikalier i forbrugerprodukter.

  Find årsberetningen for 2023 her.

 • I programmet for Bæredygtig Mad arbejder Forbrugerrådet Tænk for et mere bæredygtigt fødevareforbrug, hvor det er let at træffe mere bæredygtige valg. I 2023 har der været fokus på økologi, planterig mad og madspild, især i forhold til målgrupperne børnefamilier og unge.

  Find årsberetningen for 2023 her.

Tak til følgende, der har støttet vores almennyttige arbejde i 2023

Dreyers Fond

Esbjerg Kommune

Fonden for Økologisk Landbrug

Grundejernes Investeringsfond

Københavns Kommune

Miljøministeriet

Odense Kommune

Ole Kirk's Fond

OPUS

Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

RealDania

Salling Fondene

Slots- og Kulturstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen

The LIFE Programme of the European Union

Trafikstyrelsen

TrygFonden

TrygFonden

Østifterne

Aalborg Kommune