Få hjælp til at forstå din pensionsordning
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Få hjælp til at forstå din pensionsordning

Depotsikring, dækningsgrad og kapitalpension. Forstår du begreberne, når du taler med din pensionsrådgiver? Få en forklaring på de vigtigste udtryk her.

· 4. maj 2023

Markedsrente eller gennemsnitsrente? Livrente eller ratepension?

Betaler du pensionsbidrag til din aldersopsparing? Og hvilken arbejdsmarkedspension har du, hvis du har nogen?

Din pensionsordning er fyldt med fagudtryk, og det kan koste dig dyrt, hvis du har misforstået din pensionsordning.

Få en let forståelig forklaring på de mest almindelige udtryk, så du er klædt på til næste samtale med din pensionsrådgiver.

Forstå dine pensionsvilkår

 • En aldersopsparing er en pensionsordning, der enten kan udbetales som engangsbeløb, i rater eller som livsvarig udbetaling. Aldersopsparingen erstattede kapitalpensionen i 2013.

  Aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat, når du indbetaler til den. Til gengæld skal du ikke betale skat, når du får udbetalt pengene som pensionist.

  En fordel ved aldersopsparing er, at udbetalingerne ikke modregnes i folkepensionen eller sociale ydelser.

 • PAL-skat er den skat, dit pensionsselskab betaler af afkastet på investeringerne i din pensionsordning.

  PAL er en forkortelse af PensionsAfkastsbeskatningsLoven.

 • Har du en pensionsopsparing med garantirente, betyder det, at du er garanteret et specifikt afkast af dine pensionsmidler.

  Det vil sige, at hvis afkastet svinger, så er du garanteret et fast minimumsafkast.

 • ÅOP er en forkortelse af Årlige Omkostninger i Procent. 

  ÅOP’en viser de omkostninger og gebyrer, du betaler til dit pensionsselskab for at investere og administrere din pensionsordning.

 • Når du dør, kan din ægtefælle eller en begunstiget i nogle tilfælde modtage din pension. Det står i din pensionsaftale, hvilke regler der gælder.

 • Risikonedtrapning fungerer ved, at dit pensionsselskab gradvist laver færre risikable investeringer via din pensionsopsparing i takt med, at du bliver ældre.

 • Når dit pensionsselskab skal lave investeringer gennem din pensionsordning, skal du vælge en risikogruppe. Risikogrupperne er tilrettelagt, så du kan vælge gruppe ud fra, hvor risikovillig du er.

  Risikogrupperne tager udgangspunkt i prognoser, som giver dig et indblik i, hvor meget du potentielt kan få af afkast og tab ved at vælge de bestemte risikogrupper.

  Prognoserne er ikke en garanti, men de giver dig en idé om, hvad du kan forvente af potentielt afkast og tab hos de forskellige risikogrupper.

 • En ratepension er en pension, som du får udbetalt i månedlige beløb i mindst 10 og højst 30 år. Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne fra din ratepension, og har fradragsret på indbetalingerne.

 • En privat pension er en pensionsordning, som du selv har oprettet og indbetaler til. Den står i modsætning til en arbejdsmarkedspension, som enten indgår i din overenskomst eller som en aftale hos virksomheden.

 • Din pension skal investeres, mens du sparer den op. Det er enten dig eller dit pensionsselskab, der investerer din pensionsopsparing.

  Dit pensionsafkast er indtægterne fra investeringen af din pension.

 • Dit pensionsselskab investerer din pensionsopsparing for dig. 

  Et markedsrenteprodukt er en pensionsordning, hvor afkastet på din pensionsopsparing følger afkastet på de investeringer, pensionsselskabet laver for dig.

  Markedsrente er det modsatte af garantirente, hvor du er garanteret et bestemt minimumsafkast.

  Afkastet er som hovedregel på lang sigt højere ved et markedsrente-produkt end ved et garantirente-produkt.

 • En arbejdsmarkedspension er en overenskomstbaseret pensionsordning, der er oprettet som en del af dit ansættelsesforhold.

  Det er en procentdel af din løn og din arbejdsgiver betaler typisk en del af det.

 • En livrente er egentlig en forsikringsordning, hvor som sikrer dig udbetaling af et beløb livsvarigt.

  Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingerne fra en livrente. 

 • En kapitalpension er en pensionsopsparing, som du kan få udbetalt af en eller flere omgange tidligst fem år før din pensionsalder.

  Kapitalpensioner kan ikke længere oprettes, efter Folketinget i 2011 afskaffede kapitalpensionen og i 2013 erstattede den med aldersopsparing.

  Du kan heller ikke indbetale flere penge på din eksisterende kapitalpension.

  Når din kapitalpension bliver udbetalt, skal du betale 40 % af opsparingen i afgift til staten.

  Udbetaling fra en kapitalpension modregnes ikke i folkepensionstillæg og andre offentlige ydelser.

 • Dit pensionsselskab investerer din pensionsopsparing for dig. Afkastet af de investeringer kan svinge op og ned.

  Har du en pensionsordning med gennemsnitsrente, betyder det, at dit pensionsselskab udjævner din udbetaling af pension, så udbetalingerne ikke svinger så meget.

 • En firmapension er en pensionsordning, der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver i forbindelse med din ansættelse.

  Firmapensioner er baseret på en aftale, som dit arbejde har indgået med et pensionsselskab.

 • Dækningsgrad beskriver forholdet mellem de penge, du har til rådighed som pensionist, og den indtægt du har mod slutningen af dit arbejdsliv.

  Som grov tommelfingerregel skal din dækningsgrad ligge på 70-80 procent af din indkomst, når du går på pension.

 • En depotsikring er en forsikring, du kan købe til nogle pensionsopsparinger.

  I nogle pensionsordninger vil hele din opsparing tilfalde pensionsselskabet, hvis du dør tidligt. Hvis du ikke er interesseret i det, men heller vil sikre, at dine nærmeste får din opsparing, så kan du tilkøbe en depotsikring. Derved vil din aktuelle pensionsformue ved din (tidlige) død tilfalde dine nærmeste. Det er specielt i forbindelse med livrenteopsparinger, at denne forsikring kan være relevant.

 • Pensionsbidrag er de indbetalinger, du og din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning.

  Dit pensionsbidrag går både til din pensionsopsparing og de pensionsforsikringer, du har købt som en del af din pension hos dit pensionsselskab.

  Dit pensionsbidrag går dog også til omkostninger og gebyrer, så vær opmærksom på, hvor mange omkostninger der er hos dit pensionsselskab.

 • En "begunstiget" er en person, som får ret til din pension ved din død. Det vil typisk være din mand, kone eller dine børn, der som udgangspunkt er begunstiget. Du kan give hele din pension eller en del af den til en begunstiget.

  Bliver du skilt, eller sker der andre store ændringer i dit liv, så skal du tjekke dine pensionsforhold og eventuelt ændre, hvem der er begunstiget.

 • Pensionspuljer er en samling af forskellige værdipapirer, som banken har investeret i og samlet i en pulje – deraf navnet pensionspuljer. Banken tilrettelægger din pensionspulje ud fra din risikovillighed, din alder og i forhold til, hvornår du forventer at gå på pension.