Vores mærkesager | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Det kæmper vi for: Vores mærkesager

Disse 12 mærkesager konkretiserer, hvor Forbrugerrådet Tænk vil gøre en særlig indsats for at skabe en forandring for danske forbrugere i perioden 2022-2023. 

Vores strategi "Et trygt og bæredygtigt forbrug" udgør den overordnede retning og fundamentet for vores arbejde for de danske forbrugere og for vores medlemmer frem til 2025. 

En strategi kræver handling og fokus. Derfor har vi 12 mærkesager, som konkretiserer, hvor Forbrugerrådet Tænk vil gøre en særlig indsats for at skabe en forandring i perioden fra 2022 til 2023. 

Dem kan du læse her. 

1. Forbrugerne skal have gode og tilgængelige klagemuligheder

Når vi forbrugere køber vores varer og ydelser forventer vi, at de erhvervsdrivende leverer som aftalt. Hvis ikke det er tilfældet, skal vi kunne klage. En vigtig instans er her klage- og ankenævn, hvor forbrugerbeskyttelsen sikres. Det er helt centralt, at vi forbrugere kan gøre vores krav gældende, at vi kender vores rettigheder, og at disse rettigheder udnyttes. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk arbejde for at styrke og fastholde vores indsats i klage- og ankenævn. Det kan eksempelvis ske ved at synliggøre den forbrugerbeskyttelse, der opnås i nævnene. Herudover kan vi uddrage viden om generelle forbrugerpolitiske problemstillinger på tværs af brancher for at kunne forbedre forbrugerbeskyttelsen. Forbrugerrådet Tænk vil endvidere kommunikere til medlemmer og forbrugere om resultaterne opnået i klage- og ankenævnene. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk synliggøre og fastholde forbrugernes stemme i klage- og ankenævnene, ligesom vi vil anvende viden fra klage- og ankenævnene i det forbrugerpolitiske arbejde for at sikre stærke forbrugerrettigheder.

2. Forbrugerne skal have stærke rettigheder ved fly- og pakkerejser

Forbrugernes rettigheder i forhold til fly- og pakkerejser har været særligt udfordret under coronapandemien. Basale rettigheder har været sat under pres af de ekstraordinære omstændigheder, som pandemien har betydet for rejsebranchen og for os forbrugere. Det er helt centralt, at vi forbrugere ikke oplever en
forværring, når vi er på den anden side af pandemien, og der sker en normalisering af vores muligheder for at anvende fly-og pakkerejser. Regler på området er underlagt EU-regulering, hvor den planlagte opdatering af regelsættet har været udsat på grund af pandemien. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk arbejde for at bibeholde forbrugernes rettigheder efter pandemien i forhold til fly- og pakkerejser bl.a. ved at øve indflydelse på den afgørende EU-regulering af området og ved fortsat at oplyse forbrugerne om deres rettigheder, bl.a. ved Forbrugerrådet Tænks aktive deltagelse i relevante klage-og ankenævn. Derudover bør flyrejsende rettigheder udbygges, således at flyselskaberne automatisk tilbagebetaler beløb som den rejsende har til gode som følge af forsinkelser, aflysninger mv. Såfremt flyselskabet ikke foretager denne automatiske tilbagebetaling, bør der tillægges morarente til det beløb, som den rejsende har til gode. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk medvirke til at sikre, at der ikke sker forringelser af forbrugerbeskyttelsen inden for fly- og pakkerejseområdet samt skabe handlekraft hos forbrugerne.

3. Forbrugerne har krav på ansvarlig långivning

Næsten alle forbrugere optager gæld og benytter sig af finansielle services. Men selv efter indførelse af kviklånsloven, er der stadig problemer med uansvarlig långivning, problematiske kreditprodukter og udfordringer i forhold til dele af branchens praksis. Senest ses det med tendensen omkring  forbrugslån kaldet buy now pay later. I Forbrugerrådet Tænk oplever vi blandt andet resultaterne af uansvarlig långivning i vores Økonomi- og Gældsrådgivning. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk de kommende to år arbejde for at bibeholde de gode elementer i kviklånsloven samt arbejde for øget regulering af andre problematiske kreditprodukter, herunder buy now pay later. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk medvirke til at sikre et bedre og mere ansvarligt lånemarked for forbrugerne samt medvirke til, at der sker en forebyggelse af gældsproblemer blandt forskellige grupper af forbrugere.

4. Forbrugerne skal kunne træffe gode og oplyste privatøkonomiske valg

Forbrugerne har svært ved at gennemskue afgørende valg i forhold til deres privatøkonomi, blandt andet på grund af manglende konkurrence og gennemsigtighed i de såkaldte finansielle supermarkeder. Der er tale om en relevant udfordring, hvor også myndighederne og regeringen har et fokus i disse år. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk arbejde for, at reguleringen understøtter transparens og konkurrence i den finansielle sektor Vi vil ligeledes arbejde for at skabe bedre forbrugerinformation og forbrugerværktøjer, når det eksempelvis vedrører forbrugernes valg af finansielle produkter med henblik på at skabe handlekraft hos den enkelte forbruger. 

Med denne indsats vil vi medvirke til at påvirke lovgivningen, så den understøtter en bedre konkurrence og forbrugerbeskyttelse i finanssektoren. Derudover vil vi arbejde for, at forbrugerne får bedre værktøjer til at træffe gode, oplyste privatøkonomiske valg.

5. Forbrugerne skal have klar og forståelig klimakommunikation

Mange forbrugere ønsker at træffe mere bæredygtige valg, men forbrugerne ved ikke altid hvordan. Hvordan skal man som forbruger fx agere, hvis man ønsker at handle og bidrage til opfyldelse af FNs verdensmål nummer 12 vedrørende ansvarlig forbrug og produktion? Der er for nuværende en stor efterspørgsel fra forbrugerne omkring disse forhold. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk arbejde for, at der kommer god regulering i forhold til, hvordan der kommunikeres om produkters klimaaftryk – både når det angår mærkning og anprisninger af produktet. Samtidig vil vi arbejde for, at der sker en effektiv og god håndhævelse fra myndighedernes side, således, at den klimakommunikation, som virksomhederne leverer, understøtter forbrugernes muligheder for at træffe et oplyst valg.

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk medvirke til, at forbrugerne er bedre hjulpet i forhold til at kunne træffe oplyste forbrugsvalg i forhold til klimabelastning, ligesom virksomheder skal reguleres på en måde, der minimerer greenwashing.

6. Forbrugerne skal have holdbare produkter og bedre muligheder for at reparere og opdatere dem

Der er i dag for mange produkter, der har for ringe holdbarhed, ligesom de er for svære at reparere. Derudover opleves det, at produkter af den ene eller anden årsag stopper med at fungere ordentligt, selvom de burde være fuldt funktionsdygtige i forhold til deres anslåede levetid. Det udgør et problem for forbrugerens pengepung, men også for klimaet, hvor der sker en unødvendig for tidlig bortskaffelse – alt sammen til hinder for en aktiv indsats i overensstemmelse med FNs verdensmål nummer 12 vedrørende ansvarlig forbrug og produktion. Der er en række eksisterende og forventede udspil både nationalt og fra EU, der vil kunne skubbe i en rigtig retning, hvorfor der er behov for et fokus de kommende år. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk arbejde for at påvirke de strukturelle rammer, så reguleringen understøtter og fremmer produkters holdbarhed. Det kunne eksempelvis være ved en længere reklamationsret, et reparationsfradrag, krav til softwareopdatering og generelt en mere cirkulær tankegang ift. produktudvikling. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk medvirke til at forbedre de strukturelle rammer for et mere ansvarligt og cirkulært forbrug, både gennem lovregulering, og også gennem påvirkning af branchers adfærd.

7. Det skal være let at spise mere bæredygtigt 

For forbrugerne er det nemme valg ikke altid det mest bæredygtige valg. Samtidig er fødevareproduktion og madspild begge store kilder til klimabelastning. Vores indkøb og brug af fødevarer fylder meget i vores hverdag. Vi ved også, at forbrugerne efterspørger at kunne spise mere bæredygtigt, ligesom et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en aftale for omstilling af landbrugssektoren, herunder sat fokus på plantebaserede fødevarer. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk de kommende år arbejde for en ambitiøs og myndighedsdrevet klimamærkning af fødevarer, ligesom vi vil fortsætte arbejdet for et mindre madspild. Det vil samtidig være centralt og i god tråd med eksisterende indsatser at bidrage til at øge forbrugerne handlekraft, når de ønsker at spise mere bæredygtigt. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk medvirke til, at det bliver lettere for forbrugerne at spise mere bæredygtigt.

8. Techgiganter og digitale platforme skal tage større ansvar for forbrugerbeskyttelsen

Techgiganter og digitale platforme er blevet en altomfattende del af forbrugerlivet, og de er centrale i alle aspekter af vores hverdag, lige fra når vi handler på nettet, kommunikerer med det offentlige og indgår i sociale relationer. Når forbrugernes hverdag i så høj grad foregår digitalt, betyder det også, at risici, eksempelvis at blive udsat for svindel og kriminalitet, i stigende grad findes digitalt. Der er altså risiko for, at techgiganter og de digitale platformes dominans giver alvorlige, negative konsekvenser for forbrugerbeskyttelsen. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk arbejde for regulering både nationalt og i EU-regi, der forbedrer forbrugerbeskyttelsen i forhold til forbrugernes interaktion med og brug af techgiganter og digitale platforme. Ligesom vi i partnerskab med andre organisationer vil bibringe den enkelte forbruger handlekraft gennem ny viden og redskaber. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk medvirke til sikre, at vi som forbrugere har samme gode forbrugerrettigheder online såvel som offline og kan færdes trygt i vores digitale liv.

9. Forbrugerne har ret til sikre produkter

Når vi køber produkter har vi som forbrugere en forventning om at de lever op til myndighedernes krav og ikke er farlige eller sundhedsskadelige for os at bruge. Det er desværre ikke altid tilfældet. Det skal være sikkert for os forbrugere at benytte de produkter, som vi kan købe i Danmark – uanset om de er købt i en fysisk butik eller online. Der sker i disse år en opdatering af de regulatoriske rammer for produktsikkerhed.

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk de kommende år arbejde for at påvirke den afgørende lovgivning, der er under forhandling i både EU og senere ifm. implementeringen i dansk lovgivning. Vi vil  samtidig arbejde for en stærk national håndhævelse, der beskytter forbrugerne mest muligt mod usikre produkter. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk medvirke at sikre, at det er trygt at handle både online og offline.

10. Forbrugerne skal have adgang til nemme, sikre og billige betalinger

Vi forbrugere skal være sikre på, at vi kan betale for vores produkter og de serviceydelser, som vi efterspørger, på en nem, sikker og billig måde. Der er en oplevelse af, at betalingsformer i disse år er presset på flere punkter, herunder blandt andet et stort pres på kontantpligten og i forhold til den fortsatte brug af dankortet. Når betalinger bliver mere og mere digitale, skal vi sikre, at alle forbrugere stadig har adgang til nemme, sikre og billige betalinger. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk arbejde for at påvirke centrale aktører med henblik på at sikre en tilstrækkelig og fair konkurrence på betalingsområdet, således at  forbrugerne ikke oplever overpriser eksempelvis i form af gebyrer, når de skal anvende den kritiske infrastruktur, som betalingsområdet i dag udgør for vores samfund. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk medvirke til, at det fortsat er nemt, sikkert og billigt at kunne betale for sine produkter og tjenester.

11. Forbrugerne skal have bedre adgang til pålidelig og sammenhængende kollektiv transport

Den kollektive transport er for mange forbrugere en afgørende del af en hverdag med et behov for at kunne passe job, tage en uddannelse, deltage i sociale arrangementer og besøge venner og familie. Samtidig skal transportsektoren bidrage til den grønne omstilling og klimaudfordringen, så vi har som samfund behov for, at flere anvender den offentlige transport end i dag i tråd med Verdensmål nummer 11 om bæredygtige byer og transport. Den kollektive transport skal udvikles, således at den i endnu højere grad er tilgængelig, pålidelig og sammenhængende. Den kollektive transport er i dag udfordret på disse parametre. 

Derfor vil Forbrugerrådet Tænk sætte fokus på en god sammenhæng mellem de forskellige transportformer, bedre billetsystemer og stabil drift af den kollektive transport i tæt dialog med interessenter og politiske beslutningstagere. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk medvirke til at sikre forbrugernes/passagernes stemme i den kollektive transport, og at der arbejdes for, at der kommer bedre adgang til pålidelig og sammenhængende kollektiv transport.

12. Det skal være let at mindske tøjspild

Inden for europæisk husholdning repræsenterer tekstilproduktionen det fjerdestørste forbrug af råmaterialer, og produktionen af tøj og tekstil er på top fem over de mest belastende sektorer for klima og miljø i EU. Forbrugerrådet Tænk har nu mulighed for at arbejde med konkrete indsatser, der skal sikre at det store tøjspild hos virksomhederne og forbrugerne begrænses. 

Forbrugerrådet Tænk vil sætte tøjspild på den grønne dagsorden ved at belyse området med  ny viden fra et forbrugerperspektiv, og skabe en ramme for at mobilisere flere interessenter på området. Ambitionen er at få udviklet indsatser, der kan bevidstgøre forbrugerne og på en længere bane kan give forbrugerne handlekraft til ændret adfærd, og virksomhederne incitamenter til at begrænse tøjspild. 

Med denne indsats vil Forbrugerrådet Tænk arbejde for at reducere tøjspildet i Danmark.