Læs vores vedtægter | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Vedtægter for Forbrugerrådet Tænk

§ 1: Navn

Forbrugerrådet Tænk er en almennyttig forening, der fungerer som forbrugernes interesseorganisation, uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier.

§ 2: Formål

Forbrugerrådet Tænks formål er at fremme almenvellet ved at varetage forbrugerinteresserne gennem en aktiv forbrugerpolitik, og har bl.a. følgende hovedopgaver:

 • At arbejde for forbrugernes rettigheder og økonomiske interesser, beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed, samt for deres ret til oplysning og undervisning.
 • At udgive et forbrugerblad til medlemmerne.
 • At fremsætte forbrugersynspunkter over for politikere, offentlige myndigheder, erhvervsliv og andre interessenter.
 • At sikre forbrugerrepræsentation i relevante råd, nævn og udvalg mv.
 • At udføre analyse- og oplysningsvirksomhed om forbrugerpolitiske emner.
 • At samarbejde med relevante organisationer og myndigheder nationalt og internationalt mv.

§ 3: Medlemmer

Som medlemmer kan optages:

a) Landsdækkende organisationer

b) Lokale forbrugergrupper

c) Privatpersoner som personlige medlemmer

d) Æresmedlemmer

Stk. 2

Beslutning om optagelse af landsdækkende organisationer og lokale forbrugergrupper, hvis virke er foreneligt med Forbrugerrådet Tænks formål, træffes af rådsforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3

Lokale forbrugergrupper, der har eksisteret i mindst 2 år og har mindst 100 medlemmer, kan optages og være medlemmer af Forbrugerrådet Tænk med ret til at vælge et medlem til rådsforsamlingen.

Stk. 4

Lokale forbrugergrupper, der ikke opfylder betingelserne i § 3, stk. 3, men som har eksisteret i mindst 1 år og har mindst 30 medlemmer, kan optages og være medlemmer af Forbrugerrådet Tænk med ret til at vælge et medlem til rådsforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 5

Kriterier for optagelse af personlige medlemmer fastsættes af rådsforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 6

Rådsforsamlingen kan beslutte at udnævne personer, der har ydet en helt særlig indsats for Forbrugerrådet Tænk til æresmedlem. Æresmedlemmer har ret til at deltage i møder i rådsforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 7

Medlemsorganisationers udmeldelse skal ske skriftligt med 1 års varsel til den 31. december. Der skal betales kontingent for hele perioden.

Stk. 8

Lokale forbrugergruppers udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Stk. 9

Personlige medlemmers udmeldelse kan ske uden varsel, og såfremt medlemsbetingelserne ikke er opfyldt, ophører medlemskabet.

Stk. 10

Medlemmerne betaler kontingent. Kontingentmodellen besluttes af rådsforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og høring hos medlemsorganisationerne og lokale forbrugergrupper.

Stk. 11

Medlemmer af Forbrugerrådet Tænk kan i tilfælde af åbenbar modarbejdelse af Forbrugerrådet Tænks formålsbestemmelse og virksomhed ekskluderes af Forbrugerrådet Tænk. Vedtagelse herom skal ske i rådsforsamlingen med mindst 4/5 af de afgivne stemmer.

§ 4: Rådsforsamlingen

Rådsforsamlingen er Forbrugerrådet Tænks øverste myndighed.

Stk. 2

Rådsforsamlingen består af:

a)      Formanden

b)      2 medlemmer udpeget af hver medlemsorganisation

c)       1 medlem udpeget af hver af de lokale forbrugergrupper

d)      2 medlemmer valgt blandt de personlige medlemmer

e)      Æresmedlemmer

Stk. 3

Rådsforsamlingen fastsætter regler for valg af to repræsentanter for de personlige medlemmer og to suppleanter.

Stk. 4

Et af rådsmøderne har status som årsmøde. Årsmødet afholdes inden udgangen af april og indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Årsmødets dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

a)      Valg af dirigent

b)      Beretning

c)      Regnskab

d)      Budget

e)      Indkomne forslag

f)        Valg

g)      Eventuelt

Stk. 5

Motiverede forslag fra medlemmer af rådsforsamlingen, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være Forbrugerrådet Tænks sekretariat i hænde senest 3 uger før årsmødet.

Stk. 6

Endelig dagsorden med bilag udsendes til rådsforsamlingen senest 2 uger før årsmødet.

Stk. 7

Årsmødet er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst halvdelen af medlemmerne jf. § 3 stk. 1 a og b samt en rådsrepræsentant for de personlige medlemmer er fremmødt.

Stk. 8

Ekstraordinært rådsmøde kan indkaldes med mindst en uges varsel, og skal indkaldes når 1/3 af rådsforsamlingens medlemmer skriftligt forlanger det (med angivelse af motiveret dagsorden).

Stk. 9

Forbrugerrådet Tænks politikker fastlægges på møder i rådsforsamlingen.

Stk. 10

Alle beslutninger og valg, bortset fra spørgsmål om vedtægtsændringer og opløsning, træffes ved almindelige stemmeflerhed. Blanke stemmer medregnes ikke i optællingen.

Stk. 11

Rådsforsamlingen fastlægger selv sin forretningsorden, og heri skal de nærmere regler for valg fremgå.

§ 5 Bestyrelsen

Rådsforsamlingen vælger en bestyrelse af og blandt medlemmerne af rådsforsamlingen på årsmødet. Bestyrelsen er besluttende myndighed mellem møderne i rådsforsamlingen.

Stk. 2

Bestyrelsen består af formand, næstformand samt 7 medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen.

 • I lige år formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer
 • I ulige år næstformand samt 4 bestyrelsesmedlemmer
 • Hvert år vælges desuden 3 suppleanter for 1 år

Stk. 3

Bestyrelsen er ansvarlig for de politiske beslutninger mellem rådsmøder samt for udarbejdelse af budgetforslag, regnskab, forretningsmæssige beslutninger, sekretariatets drift m.v.*

Stk. 4

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmer af ledelsen efter indstilling fra direktøren.

Stk. 5

Formanden og direktøren kan i forening tegne og forpligte Forbrugerrådet Tænk økonomisk. Retten hertil kan ved disses forfald delegeres efter bestyrelsens godkendelse.

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Formanden

Formanden vælges inden for Forbrugerrådet Tænks medlemskreds, enten blandt de mødeberettigede eller blandt de personlige medlemmer.

§ 7 Sekretariatet

Direktøren leder sekretariatet under ansvar over for bestyrelsen.

§ 8 Årsregnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2

Årsregnskabet revideres af den af rådsforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.

§ 9 Indtægtsgrundlag

Forbrugerrådet Tænks indtægter består af:

 • Medlemskontingenter
 • Tilskud fra offentlige myndigheder, fonde, projekter m.v.
 • Indtægter fra egne aktiviteter og virksomhed
 • Indtægter fra gaver, arv m.v.

Stk. 2

Forbrugerrådet Tænks medlemmer hæfter alene for deres kontingent.

§ 10 Vedtægter

Forbrugerrådet Tænks vedtægter kan ændres på årsmødet, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor, jf. § 4 stk. 7. Blanke stemmer medtælles ikke.

Stk. 2

Forslaget til nye vedtægter sendes senest 4 uger før årsmødet i høring hos Forbrugerrådet Tænks medlemsorganisationer og lokale forbrugergrupper.

§ 11 Opløsning

I tilfælde af opløsning indkaldes der til ekstraordinært rådsmøde med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2

Beslutning om opløsning kræver, at 5/6 af de fremmødte medlemmer af rådsforsamlingen stemmer herfor. Blanke stemmer medtælles ikke.

Stk. 3

I tilfælde af opløsning anvendes overskuddet i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger i givne tilskud. Øvrige overskud anvendes til fremme af Forbrugerrådet Tænks formål.

Stk. 4

Bestyrelsen forestår likvidationen.

Stk. 5

Arkivmaterialet tilstilles Rigsarkivet.

Vedtaget på årsmødet den 23. april 2014.

* Ved vedtagelsen understregede rådsforsamlingen, at bestyrelsen til enhver tid er ansvarlig for alle beslutninger over for rådet.