Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Råd, nævn og udvalg: Her taler Forbrugerrådet Tænk din sag

Forbrugerrådet Tænk repræsenterer dig som forbruger i mange råd, nævn og udvalg. Se listen her.

Forbrugerrådet Tænk er med, når love bliver lavet

Forbrugerrådet Tænk er repræsenteret i mange råd, nævn og udvalg, som forbereder den lovgivning, der påvirker din og andre forbrugeres hverdag. 

Se hele listen over alle de råd, nævn og udvalg, hvor vi repræsenterer dig her:

Ministerielle råd, nævn og udvalg

(Datoen i parentes angiver, hvornår der skal ske genudpegning)

Boligministeriet

* EU-specialudvalget for bolig
Martin Salamon, sekretariatet
Jakob Steenstrup, sekretariatet

Boligstyrelsen:

* Branchepanel for Byggeri
Helen Amundsen, sekretariatet

* Arbejdsgruppe vedr. byggeskadeforsikring
Jakob Steenstrup

Erhvervsministeriet

* Erhvervslivets EU- og regelforum
(November 2022)
Mette Raun Fjordside, sekretariatet
Suppleant: Vagn Jelsøe, sekretariatet

* Erhvervslivets EU- og regelforums arbejdsgruppe for tidlig interessevaretagelse
Maria Liljeqvist, sekretariatet
Martin Salamon, sekretariatet

* Erhvervslivets EU- og regelforums arbejdsgruppe om GDPR
Anette Høyrup, sekretariatet

* Erhvervslivets EU- og Regelforums arbejdsgruppe om adgang til (og barrierer for) anvendelse af data
Anette Høyrup, sekretariatet

* Det rådgivende udvalg for Konkurrencerådet
(9. september 2024)
Mads Reinholdt, sekretariatet

* Rådet for deleøkonomi
(Januar 2021)
Anja Philip, formand

* Rejsegarantifonden, bestyrelsen
(1. juli 2021)
Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet
(1. juli 2023)
Vagn Jelsøe, sekretariatet

* Stormrådet
(1. september 2024)
Jette Kammer Jensen, personligt medlem
Suppleant: Jakob Steenstrup, sekretariatet

* Udvalg om finansieringsregler for andelsboliger
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

* Følgegruppe vedr. direktivforslaget om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders håndhævelse af konkurrencereglerne
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

* Følgegruppe vedr. Kommissionens hvidbog om udenlandske subsidier
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

* Referencegruppe for industripolitik
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

* EU-specialudvalget for den finansielle sektor
Ida Marie Moesby, sekretariatet
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet
Jakob Steenstrup, sekretariatet

* EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål
Martin Salamon, sekretariatet
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

Digitaliseringsstyrelsen:

* Cybersikkerhedsrådet
Mette Raun Fjordside, sekretariatet

Finanstilsynet:

* Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, bestyrelsen
(31. oktober 2021)
Jakob Steenstrup, sekretariatet
Suppleant: Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

* Uddannelsesudvalget (investeringsprodukter)
(31. juli 2021)
Ida Marie Moesby, sekretariatet

* Uddannelsesudvalget (forsikringsområdet)
(30. april 2022)
Jakob Steenstrup, sekretariatet

* ESMA-forum
Ida Marie Moesby, sekretariatet

* Fintech Forum
Ida Marie Moesby, sekretariatet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

* Forbrugerpolitisk panel
Vagn Jelsøe, sekretariatet
Mette Raun Fjordside, sekretariatet

Nævnenes Hus:

* Forbrugerklagenævnet
(31. maj 2023)
Anita Barbesgaard, personligt medlem
Claus Petter Busch, AOF Danmark
Lars Clark, personligt medlem
Frederik Dehlholm, Dansk Magisterforening
Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
Rut Jørgensen, personligt medlem
Torben Steenberg, personligt medlem
Britt Vangsted, personligt medlem
Regitze Buchwaldt, sekretariatet
Susanne Danø, sekretariatet
Vagn Jelsøe, sekretariatet
Maria Liljeqvist, sekretariatet
Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet
Jakob Steenstrup, sekretariatet

* Forbrugerklagenævnets forretningsudvalg
(31. maj 2020)
Vagn Jelsøe, sekretariatet
Jakob Steenstrup, sekretariatet

* Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
(7. februar 2023)
Peter Ib Andersen, Lejernes Landsorganisation
Helen Amundsen, sekretariatet

* Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
(31. oktober 2022)
Anita Barbesgaard, personligt medlem
Jakob Steenstrup, sekretariatet
Suppleant: Anne-Mette Meyer Pedersen, Danske Ølentusiaster
Suppleant: Vagn Jelsøe, sekretariatet

* Miljø- og Fødevareklagenævnets sagkyndige afdeling ”Fødevareforhold”
(1. februar 2025)
Camilla Udsen

Sikkerhedsstyrelsen:

* Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed
(11. februar 2024)
Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

* Markedsovervågningsudvalget
Helen Amundsen, sekretariatet

* Følgegruppe for huseftersynsordningen
Helen Amundsen, sekretariatet
Jakob Steenstrup, sekretariatet

Finansministeriet

* Det Økonomiske Råd
(1. oktober 2019)
Anja Philip, Forbrugerrådet Tænks formand

* Det Miljøøkonomiske Råd
(1. oktober 2019)
Christian Ege, Rådet for Grøn Omstilling

Justitsministeriet

* Sø- og Handelsretten
(1. januar 2024)
Anita Barbesgaard, personligt medlem
Andreas Bech, Dansk Magisterforening
Michael Budolfsen, Finansforbundet
Flemming Kjærulf, Dansk Aktionærforening
André Just Vedgren, personligt medlem

* Advokatnævnet
(1. juli 2026)
Maria Liljeqvist, sekretariatet
(22. januar 2021)
Vagn Jelsøe, sekretariatet
(1. april 2025)
Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet
(1. juni 2021)
Stedfortræder: Anette Høyrup, sekretariatet
(18. april 2024)
Stedfortræder: Lui Vestergaard Lundin
(1. juli 2025)
Stedfortræder: Jakob Steenstrup, sekretariatet

* Datarådet
(2. oktober 2023)
Mette Raun Fjordside
(15. oktober 2022)
Stedfortræder: Vagn Jelsøe, sekretariatet

* Dataetisk Råd
(3. maj 2023)
Anette Høyrup, sekretariatet

* Indsamlingsnævnet
(1. juli 2022)
Jakob Steenstrup, sekretariatet

* Udvalget om revision af reglerne om retshjælp og fri proces
Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet

* Udvalg om gennemførelse af varedirektivet, direktivet for digitalt indhold og visse dele af direktivpakken New Deal for Consumers
Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet

* Udvalget om revision af auktionslederloven og lov om handel med brugte genstande samt pantlånervirksomhed
Maria Liljeqvist, sekretariatet

* Det Dyreetiske Råd
(1. juli 2022)
Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse

* Det Kriminalpræventive Råd, plenarforsamlingen
Jette Kammer Jensen, personligt medlem
Mette Raun Fjordside, sekretariatet

* Det Kriminalpræventive Råds Borgerudvalg
Jette Kammer Jensen, personligt medlem
Mette Raun Fjordside, sekretariatet

* Følgegruppe for Retsplejerådet
Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet  

* Juridisk Specialudvalg
Maria Liljeqvist, sekretariatet 
Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Energistyrelsen:

* Energisparerådet
(31. december 2020)
Kern Lærkholm Petersen, Jordbrugsakademikerne
Suppleant: Martin Salamon, sekretariatet

* Energinet.dk's interessentforum
(31. december 2021)
Martin Salamon, sekretariatet

* Branchepanel for Byggevarer
Søren Dyck-Madsen, Rådet for Grøn Omstilling

* Følgegruppe til elpristavlen.dk
Martin Salamon, sekretariatet

* Følgegruppen for Energistyrelsens analyse af konsekvenser ved modernisering af den kollektive varmeforsyningssektor
Martin Salamon, sekretariatet

* Følgegruppen for Analyse af Konkurrenceforholdene i elsektoren
Martin Salamon, sekretariatet

* Følgegruppe til Arbejdsgruppe om tariffer i elsystemet
Martin Salamon, sekretariatet

* Følgegruppe for grundbeløbsindsatsen: varmepumper på abonnement
Martin Salamon, sekretariatet

* Specialudvalget for Energi-, Forsyning- og Klimapolitik
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet
Martin Salamon, sekretariatet

Forsyningstilsynet:

* Forsyningstilsynets kontaktudvalg
Martin Salamon, sekretariatet

* Følgegruppe til projekt om aftalebaseret regulering
Martin Salamon, sekretariatet

Kulturministeriet

* Medierådet for Børn og Unge
(30. april 2021)
Mette Raun Fjordside, sekretariatet

* Følgegruppe for Bogpanelet
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

* Brancheforum for digital radio
Martin Salamon, sekretariatet

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen:

* Kemikalieforum
Claus Jørgensen, sekretariatet

* Kosmetikrådet
(31. december 2021)
Claus Jørgensen, sekretariatet

* Miljømærkenævnet
Claus Jørgensen, sekretariatet
Suppleant: Vagn Jelsøe, sekretariatet

* Biocidpanelet
Claus Jørgensen, sekretariatet

* Dansk Producentansvars System, bestyrelsen
(1. kvartal 2023)
Lone Mikkelsen, Rådet for Grøn Omstilling

* Forum for emballageplastik
Claus Jørgensen, sekretariatet
Stine Müller, sekretariatet

* Følgegruppe vedr. EU-Kommissionens indsats for udvikling af metoderamme for Produkt Environmental Footprint (PEF) og Organisational Environmental Footprint (OEF)
Claus Jørgensen, sekretariatet

* Kontaktudvalg under vandsektorloven
Martin Salamon, sekretariatet

* EU-specialudvalget vedr. miljø
Claus Jørgensen, sekretariatet
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

Landbrugsstyrelsen:

* Det Økologiske Fødevareråd
(1. oktober 2022)
Camilla Udsen, sekretariatet

* Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), bestyrelsen
(31. december 2021)
Thomas Vang Jørgensen, Jordbrugsakademikerne

* Udvalget for kontrol med økologisk jordbrugsproduktion
(1. oktober 2022)
Bo Egelund, personligt medlem

* Fiskeafgiftsfonden, bestyrelsen
(1. maj 2023)
Birgitte Heje Larsen, Dyrenes Beskyttelse

* Fjerkræafgiftsfonden, bestyrelsen
(1. november 2024)
Pernille Fraas Johnsen, Dyrenes Beskyttelse

* Fonden for økologisk landbrug, bestyrelsen
(1. november 2024)
Camilla Udsen, sekretariat

* Frøafgiftsfonden, bestyrelsen
(1. november 2024)
Kern Lærkholm Petersen, Jordbrugsakademikerne

* Kvægafgiftsfonden, bestyrelsen
(1. november 2024)
Pernille Fraas Johnsen, Dyrenes Beskyttelse

* Mælkeafgiftsfonden, bestyrelsen
(1. november 2024)
Anja Putzer, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

* Pelsdyrafgiftsfonden, bestyrelsen
(1. november 2024)
Bente Østergaard Nielsen, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

* Planteforædlingsfonden, bestyrelsen
(1. november 2024)
Benny Elmann-Larsen, personligt medlem

* Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter, bestyrelsen
(1. november 2024)
Leif Bach Jørgensen, Rådet for Grøn Omstilling

* Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, bestyrelsen
(1. november 2024)
Bo Egelund, personligt medlem
Leif Bach Jørgensen, Rådet for Grøn Omstilling

* Promilleafgiftsfonden for landbrug, bestyrelsen
(1. november 2024)
Knud Foldschack, advokat
Vagn Jelsøe, sekretariatet

* Svineafgiftsfonden, bestyrelsen
(1. november 2024)
Kern Lærkholm Petersen, Jordbrugsakademikerne

* Arbejdsgruppe om nye planteforædlingsteknikker
Camilla Udsen, sekretariatet

Ministeriet for fødevarer, fiskeri og ligestilling

* Det Rådgivende Fødevareudvalg
(30. april 2022)
Camilla Udsen, sekretariatet
Sofie Søndergaard Risborg, sekretariatet

* EU-underudvalget
Camilla Udsen, sekretariatet

* ONE\THIRD - Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab
Camilla Udsen, sekretariatet

* §2-udvalget (landbrug)
Camilla Udsen, sekretariatet

Fødevarestyrelsen:

* Strategisk Interessentudvalg
(30. april 2022)
Camilla Udsen, sekretariatet

* Det danske Codex Alimentarius Udvalg
Camilla Udsen, sekretariatet

* Dialogforum for ernærings- og sundhedsanprisninger
Camilla Udsen, sekretariatet

* Dialogforum om mærkning og vildledning
Camilla Udsen, sekretariatet

* Netværk om kostråd
Camilla Udsen, sekretariatet

* Netværk om nøglehulsmærke
Camilla Udsen, sekretariatet

* Følgegruppe vedr. revision af området for særlig ernæring
Camilla Udsen, sekretariatet

* Dialogforum for Kontrol
Camilla Udsen, sekretariatet

Sundheds- og Ældreministeriet

* Tandskadeankenævnet
Tina Jønsson, Patientforeningen Danmark
Regitze Buchwaldt, sekretariatet

* Det Nationale Antibiotikaråd
(31. december 2019)
Sine Jensen, sekretariatet

* Patient- og borgerudvalget for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020
Anette Ulstrup, Patientforeningen Danmark
Anita Barbesgaard, personligt medlem
Sine Jensen, sekretariatet

Styrelsen for Patientklager:

* Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
(1. januar 2023)
Anita Barbesgaard, personligt medlem
Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
Inge Pallesen, personligt medlem
Sine Jensen, sekretariatet

* Ankenævnet for Patienterstatning
(1. januar 2023)
Anita Barbesgaard, personligt medlem
Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse
Inge Pallesen, personligt medlem
Nina Rahbek, personligt medlem
Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd
Birgith Sloth, DM - Dansk Magisterforening
Tayo Lill Andreasen, DM - Dansk Magisterforening
Sine Jensen, sekretariatet
Suppleant: Zanny Arina Lundgaard, Patientforeningen Danmark
Suppleant: Regitze Buchwaldt, sekretariatet

* Det Rådgivende Praksisudvalg vedr. Styrelsen for Patientklager
(31. december 2022)
Sine Jensen, sekretariatet

* Kontaktudvalg om implementering af Patientmobilitetsdirektivet
Sine Jensen, sekretariatet

Styrelsen for Patientsikkerhed:

* Råd vedrørende alternativ behandling
Susanne Engstrøm, personligt medlem

Lægemiddelstyrelsen:

* Lægemiddelnævnet
(1. oktober 2021)
Sine Jensen, sekretariatet

* Rådet for Lægemiddelovervågning
(Februar 2021)
Sine Jensen, sekretariatet

* Udvalg for medicinsk udstyr
Sine Jensen, sekretariatet
Stedfortræder: Helen Amundsen, sekretariatet

* Følgegruppe om samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien
Sine Jensen, sekretariatet

Transportministeriet

* EU-specialudvalget for transport
Rasmus Markussen, sekretariatet
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

Trafikstyrelsen:

* Rådet for Dansk Luftfart
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

* Branchepanelet for Luftfart
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

* Klagenævn for domænenavne
(22. juni 2021)
Ulla Malling, sekretariatet
Suppleant: Anne-Katrine Nørholm, sekretariatet

* Rådgivende Udvalg for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
(august 2021)
Anja Philip, formand

* DTU Fødevareinstituttets Advisory Board
(November 2021)
Camilla Udsen, sekretariatet

* DTU Fødevareinstituttets interessentgruppe for ernæring
Sofie Søndergaard Risborg, sekretariatet
Camilla Udsen, sekretariatet

* DTU Zoonose Interessentkontaktgruppe
Sofie Søndergaard Risborg, sekretariatet
Camilla Udsen, sekretariatet

Udenrigsministeriet

* Forum for fair og bæredygtig handelspolitik
Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet

* Forum for fair og bæredygtig handelspolitik, kernegruppen
Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet

* Handelspolitisk Specialudvalg
Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet

Ikke-ministerielle råd, nævn og udvalg

(Datoen i parentes angiver, hvornår der skal ske genudpegning)

2030-panelet (koordinationsgruppen for Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål)

Anja Philip, formand

92-gruppens CSR-udvalg

Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

Advisory Board for Det Nordiske Cochrane Center

Sine Jensen, sekretariatet

Alkoholreklamenævnet

Maria Liljeqvist, sekretariatet
Suppleant: Jakob Steenstrup, sekretariatet

Apotekernævnet

(1. september 2021)
Sine Jensen, sekretariatet

Center for Lov og Ret, Advokatsamfundet

Anette Høyrup, sekretariatet
Anja Philip, formand

DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, bestyrelsen

(29. november 2023)
Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

Danmarks grønne tænketank CONCITO, rådet

Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

Danmarks grønne tænketank CONCITO, følgegruppe om forbrugeradfærd

Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

Danmarks Nationalbanks repræsentantskab

(31. marts 2022)
Anja Philip, formand

Danmarks Nationalbanks Betalingsråd

Vagn Jelsøe, sekretariatet
Suppleant: Ida Marie Moesby

Danske Patienters baggrundsgruppe på lægemiddelområdet

Sine Jensen, sekretariatet

Dansk Initiativ for Etisk Handel, bestyrelsen

Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

Dansk Internet Forum (DIFO)

Anette Høyrup, sekretariatet

Dansk Nudging Netværk

Camilla Udsen, sekretariatet

DanWatch, bestyrelsen

Esben Grønborg Geist, sekretariatet

DK Hostmaster A/S, bestyrelsen

Anette Høyrup, sekretariatet

e-mærket, bestyrelsen

Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet

e-mærkets klageinstans

Susanne Engstrøm, FTF

Firkløversamarbejdet

Kristine Naalkjær, sekretariatet
Camilla Udsen, sekretariatet

Fonden Teknologirådets repræsentantskab

(1. januar 2020)
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

Klimarådets Klimadialogforum

Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

Kontrolkomitéen vedrørende DB Kontrol

(april 2021)
Anja Putzer, Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd

Mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, bestyrelsen

Tine Weirsøe, Bibliotekarforbundet
Anette Høyrup, sekretariatet

Netværk om e-cigaretter

Sine Jensen, sekretariatet

Politiets Forum for IT Kriminalitet (FIT), styregruppe

Ulla Malling, sekretariatet

Rådet for Digital Sikkerhed, bestyrelsen

Anette Høyrup, sekretariatet

Teleindustriens netneutralitetsforum

Martin Salamon, sekretariatet

TrygFondens og Tænketanken Mandag Morgens Advisory Board vedrørende udviklingen af et kodeks for god sundhedsformidling

Camilla Udsen, sekretariatet

Tænkehandletank om DataEthics

Anette Høyrup, sekretariatet

Uddannelsesudvalg ved Ernæring- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

(30. april 2022)
Sofie Søndergaard Risborg, sekretariatet

Dansk Standard (DS):

Standardiseringspolitisk Forum

(1. januar 2022)
-

Forbrugerkomitéen

Helen Amundsen, sekretariatet

Innovationspanel

Helen Amundsen, sekretariatet
Sine Jensen, sekretariatet
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet
Claus Jørgensen, sekretariatet

DS' udvalg:

* S 002 Døre, vinduer, skodder, porte  og beslag
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 167 Sikkerhed for legetøj
Helen Amundsen, sekretariatet
Claus Jørgensen, sekretariatet

*S 194 Postservice og ydelser
Martin Salamon, sekretariatet

* S 230 Legepladsudstyr
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 230 A-01 Ad hoc-gruppe for naturleg
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 256 Møbler og inventar
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 269 Emballage og miljø
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 273 Sundhedsinformatik
Sine Jensen, sekretariatet

* S 274 Vejtransport og telematik
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 286 Børneomsorgsprodukter
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 336 Personlige værnemidler
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 352 Sikkerhed af hjelme
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 396 Allergener og kosmetik
Claus Jørgensen, sekretariatet

* S 397 Samfundsmæssig Ansvarlighed, CSR-Forum
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

* S 444 Automatisk Datafangst
Anette Høyrup, sekretariatet

* S 476 Biopejse
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 479 Lightere
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 482 Bæredygtig kakao
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet

* S 557 Smart grid
Martin Salamonsen, sekretariatet

* S 561 Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 562/U-01 Hospitals- og plejesenge til børn
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 845 Forlystelsesudstyr og underholdnings- og eventteknologi
Helen Amundsen, sekretariatet

* S-854 Sårbare forbrugere
Helen Amundsen, sekretariatet

* S 855 Kunstig Intelligens
Anette Høyrup, sekretariatet