Forbrugerrådet Tænks rådsforsamling: Her er medlemmerne
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Medlemmer af rådsforsamlingen

Forbrugerrådet Tænks højeste organ er rådsforsamlingen. På rådsmøderne fastlægger rådsforsamlingen de forbrugerpolitiske mål, Forbrugerrådet Tænk skal arbejde for.

Rådsforsamlingen består af repræsentanter fra Forbrugerrådet Tænks medlemsorganisationer og to personlige medlemmer. Her kan du se de nuværende medlemmer af Rådsforsamlingen.

Repræsentanter for de personlige medlemmer

Repræsentanterne for de personlige medlemmer er valgt for en 2-årig periode. Seneste valg af medlemmer af Rådsforsamlingen blev afholdt oktober 2022. Herunder kan se de valgte to repræsentanter og de to suppleanter.

Du kan skrive direkte til dem på e-mailadressen rep@fbr.dk

Personlige medlemmer af Rådsforsamlingen

 • Anita Barbesgaard. Jordemoder, Sunds
 • Elsebet Gøtz Gjetting. Pensionist (tidl. cand. mag), Lejre

Suppleanter til Rådsforsamlingen

 • Siff Harderville. Lærer på behandlingsskole, København S
 • Jakob Groth. Kommunikationsansvarlig, Vanløse

Æresmedlemmer

Der er optaget to æresmedlemmer i rådsforsamlingen. De har med deres store ildhu og mangeårige arbejde bidraget til forbrugersagen på afgørende vis. Æresmedlemmer har i rådsforsamlingen taleret, men ikke stemmeret.

 • Kirsten Nielsen. Formand for Forbrugerrådet Tænk i perioden 1979-2002
 • Benedicte Federspiel. Ansat i Forbrugerrådet Tænk i perioden 1970-2020, heraf 1983-2000 som direktør

Medlemsorganisationer

Rådsforsamlingen består udover de to repræsentanter for de personlige medlemmer af repræsentanter fra omkring 26 landsdækkende organisationer og en forbrugergruppe.

Se alle Forbrugerrådet Tænks medlemsorganisationer her:

 • Alkohol & Samfund er landsdækkende og uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser. Vi står bag Hope rådgivningerne, Magasinet RUS og Bad Ad (overvågning af alkoholmarkedsføring). Vi engagerer også frivillige direkte i vort arbejde.

  • Alkohol & Samfund udfordrer alkoholkulturen i Danmark for at styrke forebyggelsen af alkoholproblemer.

  Alkohol & Samfund mener, at:

  • børn og unge har ret til at vokse op i omgivelser, der ikke er belastet af alkoholens skadelige virkninger.
  • alle har ret til korrekt og uvildig information om alkoholens indflydelse på sundhed, familie, job og samfund.
  • alle har ret til et liv uden at blive presset til at drikke og uden at blive udsat for markedsføring af alkohol både privat og i det offentlige rum.
  • både drikkende og pårørende har ret til offentlig og effektiv behandling og omsorg.
 • AOF arbejder for at give mennesker de bedste muligheder for at udfylde rollen som aktive medborgere i såvel arbejdslivet som fritiden.

  Blandt vores kerneområder er aftenskolen. Det har den været siden AOF’s grundlæggelse i 1924. Men AOF er også meget andet end undervisning i aftenskolen. Med udgangspunkt i folkeoplysningen har AOF en lang række aktiviteter på områder, der i bred forstand både dækker danskernes fritid og deres arbejdsliv. Det handler for eksempel om sprogskoler, beskæftigelsesprojekter og kulturarbejde på arbejdspladserne.

  Et andet område er sundhed og livsstil. Det er vores mål at skabe lige muligheder for, at flest muligt kan have et godt liv med fysisk og psykisk velbefindende. Og vi ønsker at være en modvægt til den tiltagende kommercialisering af sundhed og velbefindende, som sker i samfundet i disse år.

 • Astma-Allergi Danmark er en patientforening for dig, der lider af astma, allergi, eksem samt andre allergiske sygdomme samt for dine pårørende. Vi arbejder blandt andet for:

  • at sikre den bedst mulige hverdag for mennesker med astma og allergi.
  • at sikre bedst mulig behandling for mennesker med astma og allergi.
  • at sikre viden om sygdommen for de ramte, deres pårørende og samfundet som helhed.

  Astma-Allergi Danmark arbejder desuden på at forebygge kontaktallergi. Det sker bl.a. gennem mærkningsordningen Den Blå Krans, der skal sikre så mange produkter på markedet som muligt med en lav risikoprofil i forhold til allergi.

  Astma-Allergi Danmark står for de danske pollentællinger. Hver dag i pollensæsonen sender vi Dagens Pollental og -varsling på gaden i samarbejde med DMI. Tallet er en hjælp og vejledning til alle, der lider af pollenallergi.  

  Astma-Allergi Danmark arrangerer kurser for patienter fordelt over hele landet og har en telefonrådgivning, der har åbent dagligt.

 • Cyklistforbundet er en medlemsbaseret interesseorganisation, der kæmper for Danmarks 4,5 millioner cyklister. Via en bred vifte af aktiviteter og målrettet politisk lobbyisme skaber vi bedre forhold, større tryghed og oplevelser for cyklisterne.

  Årligt er op mod 300.000 børn og voksne med i Cyklistforbundets landsdækkende kampagner: Alle Børn Cykler, Vi cykler til arbejde, Lys på med Ludvig og Store Cykeldag.

  Cyklistforbundet arbejder gennem sit medlemskab i Forbrugerrådet Tænk for at sætte cyklisternes forbrugerrettigheder på den offentlige dagsorden. Samtidig påvirker vi kvaliteten og sikkerheden af cykelprodukter som fx hjelme, lygter, låse, bremser og anhængere – og øger cyklisternes bevidsthed om, at produkternes kvalitet har stor betydning for sikkerhed og komfort.

 • Dansk Aktionærforening er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, hvis formål er at støtte aktionærer og pensionsopsparere samt forbedre deres vilkår. Dette gøres blandt andet ved:

  • at varetage medlemmernes interesser over for politikerne og myndighederne
  • at arbejde for en forbedret information fra selskaberne til aktionærer og pensionsopsparere
  • at udbrede kendskabet til værdipapirers og herunder særligt aktiers betydning for en fri markedsøkonomi med et attraktivt investeringsmarked
  • at formidle uddannelse og information af interesse for medlemmerne
  • at fungere som indkøbsorganisation for medlemmerne

  Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

 • DANSK IT er en uafhængig interesseorganisation og et fællesskab for it-professionelle. Her kan sættes fokus på karrieren gennem fortsat kompetenceudvikling og deltagelse i Danmarks største it-faglige netværk.

  DANSK IT arbejder for at udbrede kendskabet til og øge anvendelsen af informationsteknologi til gavn for samfundet og den enkelte bruger. Sammen med vores engagerede medlemmer ønsker vi at fremme Danmarks digitale udvikling samtidig med, at DANSK IT repræsenterer medlemmernes it-faglige interesser på den politiske scene.

 • National Organization of Danish Seniors

  Danske Seniorer er en landsdækkende interesseorganisation for seniorer og paraplyorganisation for mere end 400 seniorforeninger, - klubber, -kor/orkestre og rejsefællesskaber.

  Seniorforeningerne er selvstændige foreninger, der gør en stor og frivillig indsats for det gode seniorliv lokalt.

  Sammen er vi ca. 90.000 medlemmer.

  Danske Seniorer arbejder for bedre vilkår for seniorer og for seniorforeninger.

  Vi er baseret på frivillighed og arbejder ud fra vores motto: VI HJÆLPER HINANDEN.

  Vi er medlem af Forbrugerrådet Tænk, fordi vi mener, det er vigtigt, at der er nogen, der taler de ældre forbrugeres sag og sætter fokus på nogle af de problematikker, som gør sig gældende for de ældste i Danmark.

 • Danske Studerendes Fællesråd er den landsdækkende organisation for de studerende på universiteterne og de lange videregående uddannelser under kulturministeriet. DSF består af medlemsorganisationer fra videregående uddannelsesinstitutioner, der repræsenterer i alt 116.000 studerende i Danmark.

  DSF arbejder for at forbedre de studerendes forhold. Det gælder i forhold til de studerendes uddannelsesmæssige forhold og bredere i forhold til de studerendes generelle levevilkår. DSF koordinerer de studenterpolitiske aktiviteter på tværs af uddannelsessteder og er repræsenteret i en lang række forskellige nævn og råd. DSF er uafhængig af partipolitiske interesser og har været med til at sætte uddannelses- og studenterpolitik på dagsordenen siden 1932. DSF har en formand og to politiske næstformand med ansvar for henholdsvis uddannelsespolitik og levevilkår, der varetager det daglige politiske arbejde.

  De studerende er en gruppe, som er økonomisk udsat. De har relativt få penge til rådighed og er derfor stærkt berørt af prisstigninger på eksempelvis transport, basisfødevarer, bøger og lign.
  Samtidig er det en gruppe af unge, som på mange måder er i færd med at etablere et nyt, selvstændigt liv. Gennem medlemskabet af Forbrugerrådet Tænk søger DSF derfor at sætte de unges problemer og interesser som forbrugere på dagsordenen.

 • Danske Ølentusiasters formål er at varetage de danske ølforbrugeres nationale og internationale interesser. For at fremme formålet arbejder Danske Ølentusiaster blandt andet for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper og for at oplyse og skabe debat om ølrelaterede emner.

  Vi arbejder for at sikre øl en respektfuld behandling samt sikre forbrugernes interesser ved at indtage en forbrugerkritisk holdning over for kommercielle og politiske interesser.

  Vi støtter og stimulerer arbejdet med dansk ølhistorie og arbejder for at sikre dansk ølhistorie fremover.

  Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet Tænk, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt i European Beer Consumers Union (EBCU).

  Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om øl, ØLentusiasteN og afholder årligt Danmarks største festival for øl - Ølfestivalen.

  I Danske Ølentusiaster er der 8800 medlemmer.

 • Den Danske Dyrlægeforening er en faglig organisation primært for danske dyrlæger. De cirka 4.300 medlemmer tæller både praktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, ansatte i private virksomheder, studerende og pensionister.

  Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed beskæftiger sig bl.a. med dyrs sundhed, sygdom og velfærd i bred forstand og med zoonoser. Interessen rækker fra dyrets fødsel til middagsbordet – i både nationalt og globalt perspektiv. Vi arbejder aktivt for god dyrevelfærd i hele dyrets liv. Også under transport og slagtning.

  Vores faglighed og viden skal sikre optimal håndtering af fødevarer i forhold til mennesker. Og den skal sikre kvalitet og hygiejne for animalske biprodukter og eksternt miljø i forhold til dyr og mennesker.

  Vores faglige kompetencer skal hindre, at mennesker bliver syge af at spise animalske produkter eller af at arbejde med og leve sammen med dyr.

  Vi arbejder for, at dyr er sunde og har høj produktivitet og velfærd, sådan at vi kan være deres liv bekendt. Vi arbejder også for fødevaresikkerhed. Begge dele bidrager til succes for eksporten af danske produkter.

  Vi bestræber os på at påvirke lovgivningen både i Danmark og EU. Vi deltager i debatten og kommer med vores input bl.a. gennem medlemskab af UEVH og EASVO, der er underafdelingerne af den europæiske dyrlægeforening (FVE) for hygiejne og embedsdyrlæger. Vi giver høringssvar på national lovgivning og de retningslinjer, som verdensorganisationen for dyresundhed OIE udstikker. Og vi rejser de debatter, der er nødvendige for, at vi som samfund kan have et højt niveau af dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

  Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed ønsker gennem sit medlemskab af Forbrugerrådet Tænk at være med til at påvirke forbrugernes bevidsthed ved valg af fødevarer i relation til fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, fødevaremærkning samt dyrevelfærd, produktion, miljø og klima.

   

 • DM er en fagforening med 75.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab. Vi arbejder for et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder for medlemmerne. DM’ere arbejder både i det private og offentlige med bl.a. uddannelse, forskning, kommunikation, administration, it og miljø.

  DM arbejder for at imødekomme de mange udfordringer og krav, vores medlemmer har til deres arbejdsliv og arbejder gennem kollektive løsninger for at forbedre medlemmernes individuelle behov. Vi har mere end 100 års erfaring med det danske arbejdsmarked og har oparbejdet omfattende viden om overenskomster, løn, ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, stress, overarbejde, orlov, afskedigelse og sygdom. Desuden tilbyder vi individuel karriererådgivning og en lang række fyraftensarrangementer og kurser.

  DM er medlem af Forbrugerrådet Tænk for at forbedre medlemmernes forbrugerrettigheder og forhold som forbrugere.

 • Dyrenes Beskyttelse er med over 70.000 medlemmer Danmarks største Dyrevelfærdsorganisation. Dyrenes Beskyttelse har eksisteret siden 1875 og arbejder for, at alle mennesker skal respektere dyr og have forståelse for, hvordan man bedst tilgodeser dyrets behov uanset art og relation til mennesket.

  Dyrenes Beskyttelses mission er at hjælpe alle dyr i nød. Hvert år kommer over 4000 hunde og katte, som er blevet mishandlet eller tilovers, ud i nye hjem, efter et ophold på et af foreningens internater. 200 kredsformænd løser hvert år over 2000 dyreværnssager. Dyreambulancen, rykker ud når et vildt dyr er nødstedt eller kommet til skade i naturen. Dyrenes Beskyttelse skaber store politiske resultater bl.a. via deltagelse i de udvalg, som behandler dyrefaglige problemstillinger for folketinget.

  Dyrenes Beskyttelse er medlem af Forbrugerrådet Tænk, fordi foreningen har stor interesse i, at forbrugerne bliver oplyst om, at deres adfærd i allerhøjeste grad kan påvirke dyrevelfærden i Danmark. Dyrenes Beskyttelse bruger mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" til at vise forbrugeren vej til fødevarer produceret med god dyrevelfærd, og det mærke kan samarbejdet med Forbrugerrådet Tænk være med til at profilere. Når Dyrenes Beskyttelse og Forbrugerrådet Tænk danner fælles front, har det tidligere vist sig, at det giver resultater for de danske dyr.

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation er Danmarks største tværfaglige fællesskab og organiserer faglige organisationer, der repræsenterer 1,4 millioner lønmodtagere.
  Fagbevægelsens Hovedorganisation kender hverdagen og udfordringerne for de mange danskere, der skaber vores velfærd på både private og offentlige arbejdspladser. Fagbevægelsens Hovedorganisation kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

 • Fairtrade Mærket Danmark er en international mærkningsordning. Målet er gennem handel at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere.
  Fairtrade-mærket står for:

  • At bønder i kooperativer får en fair pris for deres råvarer
  • At arbejdere på plantager skridt for skridt får forbedrede forhold
  • At miljøbeskyttelse fremmes

  Kooperativer og plantager kontrolleres af FLOCERT, der er et uafhængigt kontrolorgan. FLOCERT er akkrediteret i forhold til den internationale certificeringsstandard ISO 65, hvilket betyder, at FLOCERT’s kontrolsystem også er underlagt en uafhængig kontrol.

  Fairtrade Mærket Danmark er medlem af Forbrugerrådet Tænk, fordi Forbrugerrådet Tænk er med til at styrke forbrugernes viden om de produkter, der er i handlen, både når det gælder produkternes sikkerhed, kvalitet m.v., og når det gælder hvordan produkterne er blevet til. Samtidig fungerer Forbrugerrådet Tænk som et vigtigt talerør over for myndigheder og erhvervsliv, og Forbrugerrådet Tænks medlemsblad er med til at kigge virksomheder, mærkningsordninger m.m. efter i sømmene.

 • Forbrugergruppen VEST dækker Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Glostrup og tilstødende områder.

  Det er gratis at hente hjælp hos forbrugergruppen. Det er ikke nødvendigt, at være medlem for at få hjælp af gruppen.

  • Vi undersøger varer, priser og tjenesteydelser.
  • Vi er behjælpelige med at henvise til rette klageinstans.
  • Vi er en forening, hvis medlemmer aktivt eller passivt interesserer sig for forbrugerarbejde.

  Vi er medlem af Forbrugerrådet Tænk, fordi det er et naturligt sted at være med. I fællesskab er vi stærke, og via det samarbejde har vi mulighed for at rejse sager i et større forum. Vi kan - via vores arbejde i lokalsamfundet - tilføre Forbrugerrådet Tænk den lokale dimension i forbrugerarbejdet.

  Nærmere oplysninger fås på telefon  36 77 46 77.

 • Forbrugsforeningen er Danmarks ældste og største indkøbsforening. Siden 1886 har foreningen sat pris på sund fornuft, godt købmandskab og god service.
  I dag har vores 230.000 medlemmer og mere end 310.000 kortholdere dagligt glæde af at opnå fordele og bonus hos mere end 4.000 butikker, webshops, restauranter og caféer. Foreningen er dermed Danmarks største indenlandske betalings- og bonuskort.

  Gennem de seneste år har Forbrugsforeningen været inde i en positiv udvikling med stigning i omsætningen, stor medlemsfremgang, flere tilknyttede forretninger og en sund økonomi.
  Foreningen udsender sin egen medlemsavis "F-bladet" 4 gange om året. Medlemskab kan opnås via organisering hos en af de faglige organisationer under AC, FTF eller LO.

 • Foreningen for madkundskab er en landsomfattende anerkendt faglig forening under Danmarks Lærerforening. Foreningens formål er at udvikle faget madkundskab i folkeskolen, at støtte fagets lærere i det pædagogiske arbejde og vejlede i tjenstlige og økonomiske spørgsmål samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne:

  Formålet søges nået blandt andet ved:

  • Vedligeholdelse og opdatering af foreningens hjemmeside madkundskab.nu
  • Afholdelse af møder og kurser
  • Kontakt til myndigheder og Danmarks Lærerforening
  • Samarbejde med beslægtede faglige foreninger
  • Samarbejde med andre instanser, der arbejder for madkundskabsundervisningsområdet

  Vi er medlem af Forbrugerrådet Tænk, da et af vores formål er at samarbejde med andre instanser, der arbejder for madkundskabsundervisningsområdet. Forbrugeroplysning er en stor del af undervisningen.

  Vores elever er fremtidens forbrugere, som skal lære at opfatte sig selv som aktive og kritiske forbrugere. Eleverne skal erhverve sig baggrundsviden for at kunne tage bevidste forbrugsvalg med hensyn til fødevarer og midler til husholdningsarbejdet. Vores interesse ligger især på:

  • Fødevarer og ernæring
  • Etik og miljø
  • Forbrugeroplysning og - information
 • Fritidshusejernes Landsforening er en selvstændig og partipolitisk uafhængig sammenslutning, der, under det anførte navn i henhold til sin vedtægt, har til formål at samle alle ejere af fritidshuse i Danmark, uanset om husene er beliggende på en ejet eller en lejet grund.   

  Fritidshusejernes Landsforening er medlem af Forbrugerrådet Tænk, fordi Landsforeningen og Forbrugerrådet Tænk har mange sammenfaldende interesser.  Via medlemskabet er Landsforeningen repræsenteret i 'Byggeriets Ankenævn', 'Håndværkets Ankenævn' og 'Ankenævnet for Tekniske Installationer'.

  Fritidshusejernes Landsforening er høringsberettiget i Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen) og er indskrevet i loven om Kystbeskyttelse. Landsforeningen er tilhænger af ”otium-reglen”.
  Fritidshusejernes Landsforening er generelt interesseret i alle Forbrugerrådet Tænks forbrugerpolitiske tiltag, idet Landsforeningens medlemmer som udgangspunkt er forbrugere, og som sådan mere eller mindre direkte eller indirekte kan blive berørt af den politik, der føres på konkrete forbrugerpolitiske områder.

 • JA er fagforeningen for agronomer, forstkandidater, hortonomer, landskabsarkitekter, jordbrugsøkonomer, landskabsforvaltere, miljøkemikere, bioteknologer og andre med en naturvidenskabelig cand.scient. uddannelse fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

  JA organiserer ligeledes akademikere, der beskæftiget inden for det grønne område: landbrug, fødevarer, miljø samt skov og land. JA har cirka 5.500 medlemmer og er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC).
  JA repræsenterer mange af de faglige medarbejdere, der beskæftiges inden for det fødevareproducerende og fødevaretekniske område. JA vil være med til at påvirke forbrugerne til at tænke over valg af fødevarer i relation til produktion, miljø, klima, fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet. Interessen for naturen og det åbne land er centralt for mange forbrugere. Da det også er JAs kerneområde, er det naturligt at foreningen ønsker at markere muligheder og trusler i forbindelse med det rekreative forbrug.

 • Kost & Ernæringsforbundet er fagforening og fagligt samlingssted for fagprofessionelle, der arbejder med forholdet mellem mennesker og mad. Forbundet arbejder med alle emner af betydning for udvikling af den gode hverdagsmad, arbejdsmarkedet og gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne.

  Forbundet arbejder for de bedst mulige vilkår til medlemmerne og for udvikling af gode arbejdspladser bl.a. gennem indgåelse af overenskomster og aftaler med offentlige og private arbejdsgivere.  
  Forbundet arbejder for at sikre, at kost- og ernæringsfaglige indgår i alle dele af processen omkring mad og måltider. Forbundet søger størst mulig indflydelse både nationalt og internationalt på alle områder af betydning for medlemmernes fag og faglighed, arbejdsvilkår og uddannelser.

  Kost & Ernæringsforbundets medlemmer er bl.a. de fagprofessionelle på mad og måltidsområdet , som køber ind for milliarder hvert år. Kost & Ernæringsforbundet vil gennem medlemskabet af Forbrugerrådet Tænk påvirke forbrugerpolitiske emner generelt og specielt fødevare-, miljø og sundhedspolitiske emner. 

 • Kvinderådet er Danmarks største kvindeorganisation og paraply for 48 medlemsorganisationer, der spænder over alt fra fagforeninger, fagforbund og politiske partier til humanitære og religiøse foreninger, andre NGO'er, kvindeforeninger og -organisationer. Kvinderådet arbejder for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår og for at fremme ligestilling, både nationalt og internationalt.

  Kvinderådet blev dannet i 1899 og har således over 100 års erfaring med kampen for kvinders rettigheder og vilkår.

  Kvinderådet arbejder med særligt fokus på områderne:

  • Lige repræsentation – i politik og beslutningstagning
  • Ligestilling på arbejdsmarkedet
  • Bekæmpelse af kønsbaseret vold

  Kvinderådet har været medlem af Forbrugerrådet Tænk siden dets oprettelse.

  Et emne, der har vores oplagte interesse, er ligestilling i sundhed, pris- og gebyr-diskrimination, samt at vi som forbrugere udsættes for kønsstereotype- og diskriminerende reklamer. Et andet emne, der har vores interesse, er spørgsmålet om brug af hormonforstyrrende stoffer. Stofferne, der er overalt i husholdningerne og i det ydre miljø, er under mistanke for at skade reproduktive anlæg og fremme forskellige kræftsygdomme.

 • Lejernes LO er en landsdækkende medlemsorganisation, som organiserer lejere i private, andels og almene lejeboliger. Organisationen støtter lejernes organisering, for eksempel med stiftelse af en beboerrepræsentation og med uddannelse af beboerrepræsentanter i det private udlejningsbyggeri således, at lejerne får indflydelse på eget boligkvarter, samt i konkrete sager. Beboerne i den almene boligsektor støttes med valg til afdelingsbestyrelse og i forhandlingerne med boligorganisationen, samt rådgivning af det lokale boligmiljø. Hertil hjælpes enkeltlejere i konkrete sager som bl.a. husleje, lejekontrakt, ind- og fraflytning mv.. Organisationen giver også bistand til lejere af parcelhuse, landejendomme og ejerlejligheder.

  Lejernes LO arbejder på at påvirke bolig, miljø og lejeloven således, at lejerens retstilling over for private udlejer og almene boligorganisationer styrkes. Lejernes krav til sunde og energirigtige boliger skal forbedres ved ny lovgivning, således at usunde boliger fjernes hurtigt. Beboerrepræsentationerne og afdelingsbestyrelserne skal styrkes, så de kan sikre langsigtede energi- og miljørigtige løsninger på drift og vedligeholdelsen af ejendommen og lejlighederne.

  Lejernes LO er medlemmer af IUT (International Tenants Union), der er en sammenslutning af nationale lejerorganisationer fra Europa og øvrige verdensdele. Ved medlemskab af BYFO deltager Lejernes LO i debatten om arkitektur og fredede bygningers bevarelse. Man kan som lejer blive medlem af organisationen ved at rette henvendelse til en af vor 40 afdelinger landet over.

 • Repair Cafe er et bæredygtigt udviklingskoncept med afdelinger i hele Danmark. En Repair Cafe er ikke nødvendigvis en cafe, men et non-profit initiativ, hvor frivillige ildsjæle mødes og tilbyder lokale borgere at reparere defekte genstande, som ellers var blevet smidt ud. De giver livet tilbage til din mobiloplader, syr flængen i din skjorte, får din brødrister til at riste igen, eller trækker nye ledninger i din gamle lysekrone. Og al hjælp er gratis!

 • Rådet for grøn omstilling har til formål at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark, i Europa og globalt. Vores særlige kendemærke er det dybdeborende, et højt fagligt niveau og at vi bestræber os på at lave forslag som er direkte brugbare politisk – for regering, Folketing, regioner og kommuner – samt for erhverv og borgerne generelt. Vi lægger særlig vægt på virkemidler – det hjælper ikke at opstille mål, hvis man ikke også peger på virkemidler til at nå målene.

  Vi arbejder især med energibesparelser, klimapolitik, landbrug & miljø, trafik & miljø samt kemikalier. Vi udgiver en lang række publikationer samt vores tidsskrift Global Økologi.

  Rådet for grøn omstilling.

  Bliv medlem af Foreningen eller støt vores arbejde gennem et gavebidrag. Se rgo.dk

  Vi ser medlemskabet af Forbrugerrådet Tænk, som en vej til at påvirke samfundet i mere bæredygtig retning. Der er brug for håndterlige redskaber for forbrugerne for at kunne leve op til miljø- og klimakrav i vores dagligdag. Af forbrugerpolitiske emner interesserer vi os særligt for:

  • miljø- og energimærkning
  • normer for energiforbrug for varer, fra elpærer til biler
  • krav om erstatning af farlige kemiske stoffer i forbrugerprodukter
  • krav til detailhandlen om at sælge de mest miljøvenlige varer
 • Serviceforbundet er stiftet den 8. oktober 1911. Forbundets formål er at virke for organisering af alle lønmodtagere inden for de eksisterende landssammenslutningers brancheområde så tæt på medlemmet og branchen som muligt. Ligesom det er forbundets formål at optage eller organisere andre service- og kulturområder.

  Forbundets formål er i fællesskab at øve indflydelse på løn- og arbejdsforhold samt arbejde for uddannelse og opkvalificering af medlemmerne. Forbundet er medlem af LO.
  Serviceforbundet består af 11 landssammenslutninger: Bankbetjente, Ejendoms- og Servicefunktionærer, Flyvebranchen, Faglig Puls, Landbrugs- og Tilsynsfunktionærer, Mejerister, Raffinaderiteknikere, Rengøring og Service, Urmagere og Optikere, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærer, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

  Forbundet skal være landssammenslutningerne behjælpelig ved at stille forhandlingsmæssig og juridisk ekspertise til rådighed for at løse faglige problemer inden for forbundets medlemsområde, ligesom forbundet skal virke for at forbedre de enkelte medlemmers arbejdsvilkår ved at fremme den indbyrdes solidaritet.

  Forbundet er såvel teknisk, administrativt som juridisk ansvarlig for de tilsluttede landssammenslutninger og afdelinger vedrørende: Medlemsregistrering, kontingentopkrævning, arbejdsløshedskasse, efterløn, konfliktfond, aktiveringsfond. Forbundet skal tage initiativer og støtte bestræbelser vedrørende oplysnings- og uddannelsesvirksomhed, miljøarbejde, publikation og andre opgaver, hvor det er hensigtsmæssigt at løse dem i fællesskab.

  Forbundet administrerer en gruppelivsforsikring/fritidsulykkesforsikring for kontingentbetalende medlemmer af forbundet. Præmien til gruppelivsforsikringen udredes af kontingent til forbundet.
  Forbundets mærkesager er at forbedre arbejdstagernes arbejdsmæssige, sociale og kulturelle vilkår

  Serviceforbundets politiske ståsted og interesser er sammenfaldne med Forbrugerrådet Tænks vedrørende blandt andet kemikaliepolitik, kosmetikpolitik, bæredygtighed og fair trade. Vi håber på at kunne få gavn af netværk og ekspertiser i Serviceforbundet og Forbrugerrådet Tænk.

  Frisører, Urmagere & Optikere, Flypersonale, piloter, ejendomsfunktionærer, Rengøring, Veterinærsygeplejesker, Vagtfolk er nogle af vores medlemmer, som har forbrugerkontakt. Derfor finder vi samarbejdet relevant, hvor medarbejder og forbruger møder hinanden.