Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Fejlbehandling: Sådan søger du erstatning

Fysiske eller psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger i sundhedsvæsnet eller efter brug af medicin, kan du søge erstatning for hos Patienterstatningen.
Af Mette Andrea Boesgaard
29. Maj 2017
Patienterstatningen: Erstatning for fejlbehandling i sundhedsvæsnet
Foto: iStock

Skader: Hvad kan du anmelde?

Erstatning kan du søge, hvis du kommer til skade i forbindelse med en behandling eller undersøgelse, eller du får bivirkninger på grund af medicin.

Reglerne for at søge erstatning er forskellige alt efter, om der er tale om en behandlingsskade eller en lægemiddelskade.

Skadens type har betydning: Behandling eller lægemiddel?

Skader bliver delt op i 2 kategorier: skader ved behandling eller skader i form af bivirkninger ved lægemidler.

Behandlingsskade

Skader, der er sket på grund af behandling eller for sen behandling, er behandlingsskader, og dem kan du få erstatning for. Fejlagtige eller forsinkede diagnoser, der har ført til en skade, kan du også få erstatning for.

Behandlingsskader omfatter både fysiske og psykiske skader.

Erstatning gælder kun ved behandlinger:

 • På et offentligt hospital.
 • På et privat hospital.
 • Hos egen læge.
 • Hos en speciallæge.
 • Hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner som fysioterapeuter, kiropraktorer eller lignende.
 • I udlandet, hvis du er blevet henvist af det danske sundhedsvæsen.

Lægemiddelskade

Bivirkninger, der opstår efter brugen af medicin, kan du også anmelde til Patienterstatningen.

Fysiske skader kan du få tildelt erstatning for, når det vurderes, at skaden skyldes et lægemiddel, og hvis skaden går ud over, hvad du med rimelighed bør acceptere. Det vil altid være en individuel vurdering.

Skadens omfang vejes altid op imod alvoren af den sygdom, du behandles for.

Psykiske bivirkninger ved medicin kan du ikke få erstatning for.

Skader med døden til følge

Dør en patient som følge af en behandlingsskade eller en lægemiddelskade, kan dødsfaldet anmeldes til Patientforsikringen. Der er blandt andet mulighed for at tildele erstatning for tab af forsørger til ægtefælle, samlever eller børn.

Dør et barn, kan der kun tildeles erstatning for begravelsesudgifter.

Sådan vurderes din skade

Behandling for en sygdom medfører altid en risiko. Det er derfor heller ikke alle typer af skader, du kan få erstatning for.

Patienterstatningen giver i følge loven erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder:

Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes (specialistreglen), og skaden dermed ville være undgået.
Hvis der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad du som patient med rimelighed bør tåle (rimelighedsreglen).
Hvis der er tale om svigt i medicinsk udstyr (apparaturreglen).

Erstatningens sum bliver vurderet, men hvis beløbet udgør mindre end 3.000 kr. for lægemiddelskader og mindre end 10.000 kr. for behandlingsskader, så får du ikke erstatning. Beløbene kaldes minimumsgrænser.

Før du søger erstatning

Rådgivning er en god idé at få, inden du anmelder en skade til Patienterstatningen, men det er ikke et krav.

Patientvejledere, egen læge eller andet sundhedspersonale kan hjælpe dig med vejledning eller de spørgsmål, du kan have i forbindelse med at søge erstatning.

Find en patientvejleder tæt på dig

Skaden må ikke være for gammel

Skader forældes efter 3 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til skaden.

Anmelder du ikke skaden inden fristens udløb, kan Patienterstatningen ikke behandle din sag.

Patienterstatningen uddyber forældelsesreglerne her

Søg erstatning: Sådan gør du

Patienterstatningen behandler din erstatningssag. Du kan søge elektronisk eller printe et ansøgningsskema og sende med posten. Søger du elektronisk, skal du bruge dit NemID.

Fuldmagt giver adgang til, at andre kan anmelde en skade for dig.

Det er gratis at anmelde en skade.

Gå til Patienterstatningen online anmeldelse

Patienterstatningen: Det kan du ikke anmelde 

Patienterstatningen tager udelukkende stilling til, om du har fået en skade som følge af behandlingen eller bivirkninger ved medicin. Herefter vurderer Patienterstatningen, om der i følge loven er grundlag for at tildele erstatning.

Erstatning kan du derfor ikke få:

 • For en sygdom, hvis behandling ikke er afsluttet.
 • Fordi en behandling eller et lægemiddel ikke gjorde dig rask.
 • Hvis du på eget initiativ søger behandling i udlandet eller bliver behandlet på et hospital i udlandet i forbindelse med din ferie.
 • Hvis du modtager behandling i udlandet via en privat udbyder af sundhedsydelser.
 • For psykiske bivirkninger ved medicin.
 • For tandskader, der er påført af privatpraktiserende tandlæger .

Skader sket ved en tandbehandling

Skader der er sket i forbindelse med behandling hos privatpraktiserende tandlæger, regionstandplejen, de kommunale tandlægeordninger eller universiteternes tandlægeskoler skal du anmelde til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Her anmelder du en tandskade

Klag over Patienterstatningens afgørelse

Er du ikke tilfreds med afgørelsen, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Anken skal ske indenfor 3 måneder, efter du modtog afgørelsen. Det er meget vigtigt, at du overholder tidsfristen. Er fristen overskredet, er der ikke noget at gøre.

Her klager du over afgørelsen