Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter
 
Forbrugerrådet har modtaget forslag til bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter i høring og har følgende bemærkninger:
 
Overordnet set finder Forbrugerrådet, at det er et fremskridt, at brugerbetaling tillades for de dyre kreditkortbetalinger. Dette er et nødvendigt skridt for at fremme brugen af billige betalingskort i en situation, hvor butikkernes - og dermed forbrugernes - samlede regning for at bruge betalingskortsystemet, vokser betydeligt år for år.

De butikker, der i fremtiden vælger at opkræve gebyr fra kunder, der betaler med kreditkort, fjerner i praksis et skjult gebyr fra de øvrige handlende, som hidtil har betalt kreditkortgebyrerne gennem højere varepriser. Forbrugerrådets egne undersøgelser viser, at praktisk taget alle danskere med kreditkort også har et dankort eller et andet debetkort og dermed fortsat har mulighed for at betale gebyrfrit med kort, efter de nye regler er trådt i kraft.
 
Forbrugerrådet finder ligeledes, at brugerbetaling burde tillades for betaling med internationale debetkort. Butikkernes betaling for at tage imod de internationale debetkort er betydeligt højere end betalingen for at tage imod dankortbetalinger og dermed medvirkende til, at forbrugernes samlede regning for at bruge betalingskortsystemet vokser i takt med brugen af disse kort. Så længe bankerne må opkræve højere gebyrer for betaling med internationale debetkort end for dankortbetalinger, vil dankortsystemet være under pres. Vi tager imidlertid til efterretning, at det ikke har været muligt at opnå EU's accept af en sådan løsning.
 
Forslaget til bekendtgørelse ophæver de hidtil gældende gebyrlofter, hvorefter de maksimale gebyrer, som indløser må pålægge butikkerne, alene vil skulle vurderes i forhold til betalingstjenestelovens § 79, som fastsætter, at der ikke må anvendes priser og avancer, der er højere end, hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence. Forbrugerrådet er imidlertid betænkelig ved, om denne bestemmelse i sig selv er tilstrækkelig til at sikre rimelige priser og avancer i fremtiden. Det må lægges til grund, at den store vækst i brugen af kreditkort har givet stordriftsfordele - ligesom i dankortsystemet, hvor prisen pr. dankortbetaling er faldet med omkring 30 procent mellem 2002 og 2008. Alligevel har dette ikke medført, at det gældende gebyrloft på 0,75 procent for kreditkortbetalinger er blevet sat tilsvarende ned. Forbrugerrådet skal derfor opfordre til, at der tages yderligere skridt for at sikre rimelige priser og avancer på kortområdet.
 
Forbrugerrådets bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser:
 
§ 1, stk. 2:
 
Forbrugerrådet har følgende ændringsforslag til definitionen af "En debettransaktion":
 
En betalingstransaktion med et betalingsinstrument, hvor beløbet trækkes fra betalers konto umiddelbart efter, at indløser har modtaget oplysninger om transaktionen, og indsættes på betalingsmodtagers konto, inden udgangen af den efterfølgende arbejdsdag.
 
Forklaring: Det følger udtrykkeligt af betalingstjenestedirektivets betragtning 43 og artikel 69, at reglen om maksimalt en dags gennemførelsestid gælder for denne type transaktioner. Da denne regel efterleves for så vidt angår gennemførelsen af dankortbetalinger, er det vigtigt af hensyn til effektiv gennemførelse af debettransaktioner og af hensyn til konkurrencesituationen, at dette præciseres.