Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Til Energistyrelsen

Forbrugerrådet har i høring modtaget udkast til lovforslag om fremme af konkurrencen på elmarkedet mv. Vi takker for invitationen til at udtale os og har følgende bemærkninger.

Forbrugerrådet kan støtte det fremlagte lovforslag til styrkelse af konkurrencen på elmarkedet, og lægger vægt på at der gennem de præcise formuleringer sikres, at forbrugerbeskyttelsen fastholdes og udbygges ved overgangen til det nye markedsregime.  

For at præcisere forbrugernes klagevej vedrørende civilretlige tvister, bør det overvejes at indsætte en bestemmelse, der klart foreskriver, at det er elhandelsvirksomhederne, der i alle forhold skal håndtere klager. Alternativt bør dette afspejles i forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen, således at det her foreskrives, at elhandelsvirksomhederne er forpligtet til at behandle alle klager fra forbrugerne hurtigt, effektivt og på kvalificeret vis.

Forbrugerrådet konstaterer, at lovforslaget bidrager med økonomiske incitamenter til, at den forventede udrulning af fjernaflæste elmålere med timeregistrering til den resterende del af forbrugerne bør kunne ske uden tariff-, gebyr- eller afgiftsstigninger.

Til nr. 11

Anvendelse af ”privacy by design”-regler er fundamental for at sikre den nødvendige privatlivsbeskyttelse i Datahubben. Eksempelvis bør adgangen til forbrugerens data kun være mulig ved skriftlig fuldmagt, og ikke som hidtil planlagt ved mundtlig fuldmagt. Data bør så vidt mulig krypteres.

Til nr. 27

I lyset af en meget varierende praksis, støttes den foreslåede præciseringen af forholdene omkring lukning.

Til nr. 28

Forbrugerrådet finder, at der bør ske en styrkelse og udbygning af elpristavlen, så den i højere grad end i dag kan fungere som uvildig krumtap for udviklingen af forbrugernes deltagelse i markedet for el. Dette forudsætter at den fremover kan drives på en måde, så rammerne sikrer objektivitet og uafhængighed. På denne baggrund støtter Forbrugerrådet en nyordning, hvor finansiering af Elpristavlen ikke sker direkte i regi af elhandelsselskaberne, men i stedet i offentligt regi gennem de eksisterende afgifter.